Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Mirė kardinolas Laszlo Paskai OFM

Kardinolas Laszlo Paskai - RV

2015/08/18 13:55

Vengrijoje pirmadienio rytą, eidamas aštuoniasdešimt devintuosius metus mirė buvęs Vengrijos katalikų Bažnyčios primas, pranciškonas vienuolis ir kardinolas Laszlo Paskai. Velionis penkiolika metų, nuo 1987 iki 2002, buvo X amžiuje Vengrijos karaliaus šv. Stepono įsteigtos Esztergomo metropolijos ganytojas. Pasitraukusiam iš aktyvios ganytojiškos veiklos kardinolui Laszlo Paskai buvo suteiktas Esztergomo-Budapešto arkivyskupo emerito titulas.

Laszlo Paskai gimė Segede, Vengrijos pietuose, 1927 metais. Įstojo pas Mažesniuosius brolius būdams 18 metų amžiaus, davė amžinuosius įžadus būdamas 22. Įšventintas pranciškonų kunigu tarnavo Nagyvarado vyskupijoje, vėliau dėstė Segedo kunigų seminarijoje, tapo tarpdiecezinės kunigų seminarijos vadovybės nariu, prefektu ir dvasios tėvu. Dvasios tėvo pareigas ėjo taip pat kunigų seminarijoje Vengrijos sostinėje, o 1973 metais jam buvo pavestos Budapešto kunigų seminarijos Rektoriaus pareigos. Be jų dėstė filosofiją, askezę ir liturgiją.

Pal. Paulius VI 1978 metais paskyrė Laszlo Paskai Veszpremo Apaštališkuoju administratoriumi ir vyskupu. Po metų, šv. Jonas Paulius II jį paskyrė Veszpremo vyskupu ordinaru ir po poros metų perkėlė į Kalocsa arkivyskupiją koadiutoriumi. 1986 metais buvo išrinktas Vengrijos vyskupų konferencijos pirmininku, po metų – paskirtas Esztergomo-Budapešto arkivyskupu ir Vengrijos primu, dar po metų – kardinolu.

Esztergomo-Budapešto arkivyskupas Paskai pakvietė į Vengriją popiežių Joną Paulių II ir jį lydėjo kelionėje 1991 metų rugpjūčio 16-20 dienomis. Tais pačiais metais perkėlė į Esztergomo katedrą Budapešte garsaus savo pirmtako, kardinolo Mindszenty žemiškus palaikus iš Mariazell šventovės Austrijoje.

Popiežius Pranciškus pareikšdamas užuojautą velionio įpėdiniui Esztergomo-Budapešto soste kardinolui Peter Erdo dėkojo Dievui už ilgametę velionio tarnystę Bažnyčiai Vengrijoje, patikino, jog dvasiškai dalyvaus laidotuvių liturgijoje ir suteikė Apaštališkąjį palaiminimą. Kardinolo Laszlo Paskai laidotuvių Mišios įvyks šeštadienį, rugpjūčio 21 d Esztergomo-Budapešto katedroje. (Vatikano radijas)

2015/08/18 13:55