Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Kustodas t. Patton: valdžios tarnystė yra kojų plovimo broliams tarnystė

T. Francesco Patton, Šventosios Žemės Kustodas: valdžios tarnystė yra kojų plovimo broliams tarnystė - AFP

2016/06/07 15:34

Jeruzalėje pirmadienį pareigas pradėjo eiti naujasis Šventosios Žemės Kustodas t. Francesco Patton. Pareigybių perdavimo ceremonija įvyko Švč. Išganytojo vienuolyne, į kurį naujasis Kustodas atėjo nuo Jafos vartų per senamiesčio krikščionių kvartalą, lydimas Kustodijos brolių pranciškonų ir jų bendradarbių iš Izraelio, Palestinos ir Jeruzalės, skaitlingų pasauliečių, Šventosios Žemės Bažnyčių vadovų ir Jeruzalės Lotynų Patriarchato atstovų, civilinės valdžios pareigūnų, Generalinių konsulų Jeruzalėje, Kustodijos Generalinio vikaro t. Bunader, Vizitatoriaus t. Varnai bei Šventojo Sosto nuncijaus, Apaštališkojo delegato Jeruzalėje ir Palestinoje arkivyskupo Lazzarotto. Ingreso procesijos dalyviai, kurių priešakyje ėjo musulmonų garbės sargybiniai kawasai, į vienuolyną įžengė giedodami „Lauda Jerusalem Dominum“.

Daug praeivių sustoję gatvėse stebėjo retą ceremoniją, tarp jų ir tikintieji, atėję pamatyti t. Francesco Pattoną – pirmojo Šventosios Žemės Kustodo, Šv. Pranciškaus įpėdinį, kuris pareigose pakeitė dvylika metų Kustodu tarnavusį t. Pierbattista Pizzaballa. Įžengus į šventovę, priesaiką iš naujojo Kustodo priėmė Švč. Išganytojo vienuolyno gvardijonas, t. Milovitch, Kustodui atnešęs švęstą vandenį žegnonei, kryžių, kurį Kustodas pabučiavo, ir smilkalus apeigoms.

Šventasis Pranciškus, kuris pradėjo Kustodo tarnystę prieš 800 metų, visus savo brolius, o ypač iš jų vyresniuosius „atėjusius tarnauti“ prašė „gražiai sergėti savo brolius, saugoti Kustodijos paveldą ir branginti visą jai pavestą krikščionių tautą“, kreipdamasis į t. Francesco Pattoną pasakė Generalinis vizitatorius. Kustodas viešai išpažino tikėjimą, perskaitė priesaiką, dešinę ranką padėjęs ant Šventojo Rašto ir perėmė Šventosios Žemės Kustodo antspaudą.

Kustodas pasakė kalbą. Iš pradžių kreipdamasis anglų kalba jis padėkojo nuncijui, Lotynų patriarchato vyskupams, Jeruzalės Bažnyčių vadovams ir svečiams, patikindamas, kad nuoširdžiai rūpinsis jais pagal Pranciškaus Asyžiečio žodžius, jog valdžios tarnystė yra kojų plovimo broliams tarnystė. Paskui iš Italijos kilęs Kustodas kreipėsi itališkai, kuri yra pirmoji oficiali Kustodijos kalba. T. Francesco Patton Kustodijos broliams pasakė, kad gavo kvietimą priimti šią tarnystę kaip naują pašaukimą ir kad atsiliepė į tai kaip pirmųjų įžadų dieną. „Jaučiuosi kaip naujokas, tačiau Viešpats yra mūsų Kustodas, nuvedantis į labiausiai neįsivaizduojamas ir nenumatomas situacijas. Priimkite mane taip, kaip priimamas brolis“, prašė Kustodijos brolių t. Francesco Patton, Šventosios Žemės Kustodas.

Ceremonijoje dalyvavo ir buvęs Kustodas t. Pierbattista, kuriam Kustodas nuoširdžiai dėkojo už uolią, kompetentingą ir nenuilstančią tarnystę. Naujojo Kustodo ingresas pagal šimtametę tradiciją tęsis ateinančiomis dienomis kitose Šventosios Žemės šventovėse. Antradienį ingresas į Kristaus kapo baziliką Jeruzalėje, trečiadienį – į Eucharistijos vakarienės menę, daugelį amžių buvusią Kustodijos būstinę, ketvirtadienį – Betliejuje, į Jėzaus gimimo baziliką, birželio 11 Jafoje į Šv. Petro bažnyčią ir birželio 18 Nazarete į Apreiškimo baziliką.

Kustodas pagal pareigas yra ne tik Šventosios Žemės Kustodijos pranciškonų bendruomenės vyresnysis, bet ir visus katalikų vyskupus apjungiančios Šventosios Žemės katalikų ordinarų (AOCTS) asamblėjos narys. Jam pavesta palaikyti lotynų katalikų ryšius su Graikų ortodoksų, armėnų, koptų, sirų ir etiopų Bažnyčiomis pagal jų santykius nustatantį „status quo“. Kustodui priklauso Bažnyčios vardu saugoti ir prižiūrėti daugelį su Kristaus gyvenimu ir mirtimi susijusių vietų, taip pat Šventosios Žemės „gyvuosius akmenis“. „Kustodo valdžios tarnystė visų pirma reiškia rūpinimąsi broliais, o ne daiktais, o tai apima tiek piligrimų, tiek vietos gyventojų gerovę“, pasakė išvykdamas iš gimtosios Italijos Šventosios Žemės Kustodas. (Vatikano radijas)

2016/06/07 15:34