Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (balandžio 7)

apžvalga - RV

2017/04/08 15:39

Kastantas Lukėnas

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais naujai pasitikti Velykas kviečia mons. Algirdo Jurevičiaus balandžio mėnesiui skirta meditacija „15 kalėjimo Velykų“. Garbingajam Teofiliui Matulioniui 15 kartų teko švęsti Kristaus Prisikėlimą būnant nelaisvėje, kalėjimuose ir lageriuose. Meditacijoje klausiama: kaip jaučiasi žmonės, kurie Prisikėlimą švenčia jausdami mirties alsavimą? Plačiau pasakojama apie jo pirmųjų kalėjime praleistų Velykų patirtį, ankstyvą Velykų rytą išgirdus šūvį, kuriuo buvo įvykdytas mirties nuosprendis drauge vienoje kameroje kalėjusiam prelatui. „Nežinodami šios Velykų patirties mes nelabai suprasime ir tolesnio garbingojo Teofiliaus gyvenimo ir kančios kelio. Pagrindinis apsisprendimas – niekada neišsižadėti savo ganytojiškųjų pareigų ir niekuomet nepalikti jam patikėtos kaimenės – buvo padarytas per pirmąsias kalėjimo Velykas“, – rašoma meditacijoje.

Kun. Vytenis Vaškelis Jėzaus Kančios sekmadienio mąstyme taip pat mini garbingojo Teofiliaus Matulionio misionieriško uolumo pavyzdį, jo bekompromisinę ištikimybę Nukryžiuotajam. Jis dvasinės stiprybės sėmėsi iš neišsenkančio Eucharistijos šventimo šaltinio.

Šeštadienį Vilniaus arkivyskupija surengė seminarą „Kaip pristatyti bendruomenei arkivyskupą Teofilių“, skirtą parapijų, rektoratų bei bendruomenių atstovams, kviečiant džiugiai įsijungti į pasiruošimą istorinei beatifikacijos iškilmei. „Tapkite arkivyskupo Teofiliaus ambasadoriais savo aplinkoje“, – ragino arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Lietuvos žiniose“ pranešta, kad ruošiantis arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai bus tvarkomas prieš 18 metų jam pastatytas paminklas aikštėje prieš Kaišiadorių katedrą. Paminklas yra Kaišiadorių rajono savivaldybės nuosavybė.

Penktadienį prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ įsteigtoje priklausomų asmenų bendruomenėje „Aš esu“. Pagalba kovoje su priklausomybėmis yra vienas iš prezidentės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ tikslų. Kampanijos ambasadoriaus kun. Kęstučio Dvarecko įkurta bendruomenė nuo priklausomybių besigydantiems žmonėms yra kompleksinės pagalbos žmogui pavyzdys: čia ne tik gydoma, bet ir padedama integruotis į visuomenę.

LR Seimas, paskelbė ateinančius metus Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 ųjų metinių minėjimo metais. Seimo nutarime primenama, kad Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas yra seniausias Dievo Motinos paveikslas Lietuvoje, pirmasis Romos popiežiaus karūnuotas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Atsisveikinta su jėzuitu t. Anicetu Tamošaičiu: į nekrologą vargiai sutalpinamas jo ilgas, turiningas ir vaisingas gyvenimas.

Kita netektis: pas Viešpatį iškeliavo gydytoja akušerė Banga Kulikauskaitė, aistringa gyvybės ir žmogaus orumo puoselėtoja. Jos ypatinga meilė Eucharistijai simboliškai užantspauduota laidotuvių aplinkybėmis pirmąjį mėnesio penktadienį. Tarp dienraščiuose „Bernardinai.lt“ ir „Lietuvos ryte“ paskelbtų straipsnių išsiskiria ypatinga Bangos apaštalavimo sritis: ketverius metus grūmusis su vėžiu ji įkūrė interneto svetainę www.nebijokvezio.lt, kurioje onkologiniai ligoniai gali semtis paguodos bei vilties. Apie projektą „Nebijok vėžio“ plačiau pasakota taip pat Sigitos Lanauskienės straipsnyje vasario mėnesio maldyne „Magnificat“.

Dienraščio„Bernardinai.lt“ redakcijoje lankęsis socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis dalijosi mintimis apie aktualius socialinius iššūkius. Paklaustas apie Vyriausybės nuostatas dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo ir vadinamosios „socialinės lyties“ sąvokos, ministras ragino apie tai diskutuoti. Neseniai vykusią plačią diskusiją dėl vaiko teisių jis pateikė kaip sėkmingo kompromisinio sprendimo pavyzdį.

Mėnraštyje „Artuma“ Algimantas Ramonas kritiškai analizuoja politikų bandymus sustyguoti vaiko teisių apsaugos sistemą ir apgailestauja, kad kovojant su smurtu prieš vaikus, nekuriama šeimai palanki aplinka, o tėvai supriešinami su vaikais. Autorius atkreipia dėmesį į skubotus bei chaotiškus Seimo narių siūlymus ir pasigenda visuminės šeimos politikos.

Balandžio pradžioje kunigystės penkiasdešimtmetį šventė pranciškonas t. Severinas Holocher OFM. „Bernardinai.lt“ skiltyje  „Šv. Pranciškus ir pasaulis“ jis apžvelgia nueitą kelią nuo svajonės būti misionierium, pašaukimo krizės iki dabartinio laiko, jau daugiau kaip dvidešimt metų gyvenant Lietuvoje. Monikos Midverytės OFS parengtas pasakojimas pavadintas „Mano Japonija ir Šventoji Žemė yra Lietuva“.

Laikraščio „XXI amžius“ priede „Abipus Nemuno“ rašoma apie Radviliškio viešojoje bibliotekoje vykusį renginį: dr. Valentina Šereikienė pristatė knygas apie iškilius Lietuvos kapucinus: tėvą Stanislovą (Algirdą Mykolą Dobrovolskį) ir tėvą Roką (Kazimierą Macelį). Renginyje dalyvavo knygos bendraautoris kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap.

Šakių rajono laikraštis „Draugas“ pakalbino iš to krašto kilusį kun. dr. Virginijų Grigutį, šiuo metu dirbantį Vokietijoje, besirūpinantį Vasario 16-osios gimnazijos ir to regiono lietuvių sielovada. Jis kvietė gavėnios metu visų pirma atsigręžti į Dievą ir leisti jam veikti, drauge patikino, kad Lietuva yra ir bus šalis, kur norisi grįžti.

2017/04/08 15:39