Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Baigėsi dar vienas popiežiaus susitikimas su kardinolais patarėjais

Popiežius su kardinolais patarėjais

2017/06/14 16:58

Nuo pirmadienio iki trečiadienio vyko dvidešimtasis popiežiaus susitikimas su kardinolais patarėjais. Patarėjų tarybą, kurią sudaro devyni kardinolai, atstovaujantys Romos Kurijai ir Bažnyčiai visame pasaulyje, popiežius Pranciškus įkūrė iš karto po išrinkimo, 2013 m. Jos tikslas – padėti popiežiui parengti naują Romos Kurijos veiklos normas nustatančią apaštališkąją konstituciją, kuri reformuotų šiuo metu galiojančią, 1988 m. paskelbtą konstituciją „Pastor Bonus“ ir patarti popiežiui einamaisiais vadovavimo Bažnyčiai klausimais.

Trečiadienį buvo paskelbtas Šventojo Sosto Spaudos salės pranešimas apie ką tik pasibaigusį jau dvidešimtą kardinolų tarybos ir popiežiaus pasitarimą. Dalyvavo visi nariai išskyrus vieną – Bostono arkivyskupą kard. Seaną O’Malley; pirmadienį ir antradienį įvyko po du posėdžius – iš ryto ir po pietų; trečiadienį – tik iš ryto. Pastarajame susitikime popiežius nedalyvavo, nes tuo metu vyko bendroji audiencija.

Šį kartą daugiausia dėmesio posėdžiuose buvo skiriama būdams, kuriais Romos Kurija galėtų geriau tarnauti vietinėms Bažnyčioms. Buvo kalbama apie galimas platesnes konsultacijas, kuriose dalyvautų taip pat vienuoliai ir pasauliečiai, siūlant kandidatus į vyskupus. Buvo taip pat aptartos galimybės, siekiant sveiko decentralizavimo, kai kurias Romos Kurijos galias perduoti vietos vyskupams arba Vyskupų konferencijoms. Pavyzdžiui, Dvasininkijos kongregacija galėtų perduoti Vyskupų konferencijoms sprendimo teisę tais atvejais kai norima suteikti kunigystės šventimus nesusituokusiam nuolatiniam diakonui, kai nori antrą kartą tuoktis našliu tapęs nuolatinis diakonas ar kai nuolatinis diakonas našlys nori priimti kunigo šventimus.

Buvo taip pat toliau apžvelgiama Romos Kurijos žinybų veikla, šį kartą daugiau dėmesio skiriant Tautų evangelizavimo kongregacijai, Tarpreliginio dialogo tarybai, Rytų Bažnyčių kongregacijai, Juridinių tekstų tarybai, bei trims tribunolams – Apaštališkajai penitenciarijai, Romos Rotai ir Apaštališkosios signatūros tribunolui.

Ekonomikos sekretoriato vadovas kard. George Pell pateikė ataskaitą apie šių metų finansų sąmatos vykdymą ir ateinančių metų sąmatos planavimą. Komunikacijos sekretoriato prefektas mons. Dario Edoardo Viganò informavo apie komunikacijos tarnybų reformos eigą.

Kitas kardinolų tarybos susitikimas įvyks po trijų mėnesių – rugsėjo 11-13 dienomis. (Vatikano radijas)

2017/06/14 16:58