Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Lietuvos spaudos apžvalga (birželio 16 d.)

Spaudos apžvalga - RV

2017/06/17 16:58

Kastantas Lukėnas:

Gedulo ir vilties dieną antrus metus organizuota atminties akcija „Ištark– išgirsk –išsaugok“. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vykusiuose skaitymuose perskaityta 60 tūkstančių buvusių tremtinių vardų ir likimų.

Gedulo ir vilties dienos proga vykusiame Seimo posėdyje Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius kvietė pažvelgti į vieno konkretaus žmogaus, garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, tapusį „visų mūsų tautos sūnų bei dukterų kančių bei tremčių veidrodžiu“, „daugybės kančių įprasminimo simboliu“. Bičiuliui ant nuotraukos užrašyti žodžiai „Laisvas kalinys“ tobuliausiai išreiškia Teofiliaus vidinę nuotaiką: įkalinamas tik kūnas, bet žmogaus dvasia ir mintis visuomet turi laisvės erdvę. Kalbėtojas priminė, kad nepaisant sovietų valdžios draudimų slapta vyskupu pašventintas Vincentas Sladkevičius, būsimasis kardinolas, buvo būsimo Palaimintojo dovana Bažnyčiai ir Lietuvos dvasiniam atgimimui.

Laikraštyje „XXI amžius“kun. Vytenis Vaškelis kviečia: „Eucharistinis Jėzus laukia mūsų“. Jis primena, kaip arkivyskupas Teofilius Matulionis sėmėsi stiprybės iš slapta naktimis atnašautų Mišių. „Eucharistijos troškimas tegu auga ir mūsų širdyse“, –linkima pasitinkant Devintines.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje rašoma apie aktoriaus Česlovo Stonio sukurtą literatūrinę kompoziciją „Tebūnie Tavo valia“, kurioje susiejami arkivyskupo Teofiliaus Matulionio ir visos tautos gyvenimo įvykiai. Ši literatūrinė kompozicija atliekama jau beveik du dešimtmečius.

Portale „15 min“ kun. Marius Talutis pasakoja apie savo pažintį su Teofilium Matulioniu. Įdomu, kad mokykliniame amžiuje jam ypatingą įspūdį paliko minėta į aktoriaus Česlovo Stonio literatūrinė kompozicija. Kunigas reiškia viltį, kad per būsimąją beatifikacijos šventę ateis palaiminimas visai šaliai, ji savo visuotinumu bus panaši į Sąjūdžio mitingus ir Baltijos kelią.

Cikle „Metų kelionė su Teofilium“ kun. Marius Talutis atskleidžia Teofiliaus Matulionio gyvenimo sąsajas su Vilnium. Garbingasis Teofilius Matulionis gali būti pagrįstai laikomas Dievo Gailestingumo pamaldumo platintoju. Be kita ko primenama, kad Vilniaus arkikatedroje palaidotas jo Peterburgo laikų bendražygis, didvyriškai atlaikęs bolševikų persekiojimus, vėliau nominuotas Vilniaus arkivyskupu Janas Cieplakas.

Savaitraštis „Savaitė“ taip pat nevengia krikščioniškųjų temų. Straipsnyje „Lietuva turės dar vieną palaimintąjį“ kalbinamas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylą rengęs Lietuvos kariuomenės kapelionas kun. dr. Mindaugas Sabonis.

Ketvirtadienį Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje atidarytos dvi parodos. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirta paroda „Per kryžių į žvaigždes“ sudaryta kontrasto principu sugretinant daiktus, lydėjusius garbingąjį dvasininką skirtingais gyvenimo laikotarpiais. Kalinio drabužiai, rožinis iš duonos ir kiti kankinystę liudijantys daiktai sugretinami su puošniais ganytojo drabužiais, vyskupo insignijomis. Kitoje Bažnytinio paveldo muziejaus parodoje pristatomi restauruoti paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių. Nuo sunykimo išgelbėtuose paveiksluose vaizduojami Rytų Lietuvoje populiarūs šventieji, atspindimi būdingi jų gerbimo būdai.

Pirmadienį Vilniaus rotušėje vyko vieno ryškiausių pokario antisovietinės rezistencijos veikėjo mons. Alfonso Svarinsko pagerbimo renginys.

Nuo praėjusio trečiadienio iki Devintinių Kretingoje tęsėsi Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės programa. Šiemet Kretingos pranciškonų bažnyčia,  Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija minėjo 400 metų jubiliejų. Sekmadienį šventę vainikavo jubiliejinis šlovinimo vakaras „Pakilk ir šviesk!“: į galingą šlovinimą įsiliejo vietos muzikantai, susibūrę į Gyvąjį orkestrą, jungtinio jaunimo choro ir iškilių solistų balsai.

Šeštadienį atšvęstas Šiaulių vyskupijos 20 metų jubiliejus. Padėkos Mišiose Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje pamokslą pasakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje pasakojama apie antruosius LJD savanorių mokymus, vykusius Vilniaus Vytuto Didžiojo gimnazijoje. Jaunieji savanoriai dalijasi savo įsitraukimo motyvais bei liudijimais.

„XXI amžiaus“ „Katalikų bendruomenių“ skiltyje aprašomi Kryžių šventovėje švęsti Sekminių atlaidai. Į atlaidus iš Metelių pėsti atkeliavo Vilkaviškio vyskupijos jaunimo dienų dalyviai.

Ketvirtadienį Seime balsų dauguma buvo atmestas liberalų bandymas Civiliniame kodekse įteisinti skirtingų lyčių ir tos pačios lyties asmenų partnerystę. Seime toliau svarstomas kitas siūlymas, pateiktas grupės valstiečių ir konservatorių parlamentarų: Civiliniame kodekse nenaudoti „partnerystės“ sąvokos, bet įteisinti „susitarimą dėl bendro gyvenimo“. Šia tema „Delfi.lt“ portale paskelbtame poleminiame komentare teisės filosofas prof. Saulius Arlauskas be kita ko pastebi, kad siūlomas „šeimos partnerystės“ institutas neatitinka Konstitucijoje įtvirtintos šeimos santykių sampratos.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje pakalbintas Vilniuje lankęsis Maskvos katalikų arkivyskupo Paolo Pezzi. Jis pasakoja apie sielovados ypatybes kultūriniu ir etniniu požiūriu labai margoje Rusijos katalikų bendruomenėje. Ganytojo pastebėjimu, tarp aštriausių iššūkių šiandienos Rusijos visuomenėje yra gyvenimo prasmės ir darbo prasmės klausimai. (Parengė Kastantas Lukėnas)

2017/06/17 16:58