Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Mirė kardinolas Ivan Dias

Kard. Ivan Dias - RV

2017/06/20 15:41

Bombėjaus arkivyskupija su liūdesiu praneša apie kardinolo Ivan Dias, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefekto emerito ir Bombėjaus arkivyskupo emerito mirtį. 81 metų amžiaus kardinolas Dias mirė Romoje antradienio vakarą, birželio 19 dieną. Šventojo Sosto diplomatas, Apaštališkasis Nuncijus, Kurijos prefektas, Bombėjaus ganytojas Ivan Dias Šaltojo karo laikotarpiu, diplomatinės karjeros pradžioje, Valstybės sekretoriate kuravo Lietuvos ir kitų Baltijos šalių, kurių aneksijos Šventasis Sostas niekuomet nepripažino, reikalus, asmeniškai pažinojo kai kuriuos okupuotos Lietuvos vyskupus ir kunigus, kaip ir Vatikane dirbusius lietuvių kilmės kunigus.

Arkivyskupas Dias, kaip Apaštališkasis nuncijus artimai bendravo su Vatikane ir Bažnyčios diplomatijoje tarnavusiais lietuvių kilmės nuncijais a+a arkivyskupu Jonu Bulaičiu ir kardinolu A.J. Bačkiu, Vilniaus arkivyskupu emeritu.

Kardinolas Dias gimė Mumbajuje 1936 metų balandžio 14 dieną, ruošėsi kunigauti savo vyskupijoje, tačiau gyvenimo kelias atvedė į Romą, kur priėmė kvietimą tarnauti Bažnyčios diplomatu. 1964 metais kun. Dias, poliglotas, mokantis per tuziną kalbų, įstojo į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą, tarnavo nunciatūrose įvairiausiuose pasaulio kraštuose: Skandinavijoje, Indonezijoje, Madagaskare, Reunione, Komoruose, Mauricijuje, ėjo Apaštališkojo pronuncijaus pareigas Ganoje, Toge ir Benine, vėliau Apaštališkojo nuncijaus Korėjoje, 1991 metais tapo pirmuoju Apaštališkuoju nuncijumi Albanijoje, kur buvo raktinė figūra atkuriant komunistinio režimo represuotos Albanijos katalikų Bažnyčios hierarchiją. Popiežius Jonas Pauliaus II per istorinį vizitą į Albaniją 1993 metais Tiranos katedroje konsekravo keturis Albanijos vyskupus.

1996 metais Ivan Diaz sugrįžo į gimtinę Bombėjų, kur dešimt metų tarnavo arkivyskupu metropolitu. Kardinolo ryšius su Roma dar labiau pagilino skyrimas kardinolu 2001 metais, jam buvo pavestos tais pačiais metais posėdžiavusios Vyskupų sinodo Asamblėjos dešimtosios eilinės kongregacijos kopirmininko pareigos. Kardinolas Dias dar kartą sulaukė kvietimo į Romą užimti atsakingas pareigas: popiežius Benediktas XVI jį paskyrė Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektu ir Popiežiškojo Urbono universiteto didžiuoju kancleriu. Velionis šias pareigas ėjo iki 2011.

Skirdamas kardinolu 2001 metais popiežius kardinolui Dias suteikė „Šventosios Dvasios Ferratelloje“ parapijos titulą, kuris iki 2000 metų priklausė kardinolui Vincentui Sladkevičiui, pirmajam „Šventosios Dvasios Ferratelloje“ parapijos kardinolui.

Kardinolas Ivan Dias dalyvavo dviejose konklavose: popiežiaus Jono Pauliaus II įpėdiniu išrinkus kardinolą Josephą Ratzingerį 2005 metais ir Benedikto XVI įpėdiniu išrinkus kardinolą Jorge Mario Bergoglio 2013 metais.

Kardinolo Ivan Dias laidotuvių Mišioms Vatikano bazilikoje trečiadienį, birželio 21 dieną 15 val. vadovaus Kardinolų Kolegijos dekanas Angelo Sodano. Po gedulingų Mišių velionio žemiškuosius palaikus palaimins popiežius Pranciškus.  

Šventasis Tėvas Pranciškus, gavęs žinią apie kardinolo Ivan Dias mirtį, pareiškė nuoširdžią užuojautą velionio broliui ir jo artimiesiems. Popiežius užuojautos telegramoje užtikrino maldos vienybę su visais gedinčiais pavesdamas „išmintingo ir švelnaus ganytojo sielą dangiškojo Tėvo gailestingajai meilei“, su dėkingumu prisiminė „kardinolo ištikimą tarnystę Apaštalų Sostui, ypač jo įnašą atkuriant dvasiškai ir fiziškai kentėjusią Bažnyčią Albanijoje“ bei „plačių akiračių apaštališkąją ir pastoracinę tarnystę Bombėjuje“. Popiežius visiems gedintiesiems užtikrino savo guodžiantį Apaštališką palaiminimą. (Vatikano radijas) 

2017/06/20 15:41