Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Jaunimo ir šeimų piligrimystė į Žemaičių Kalvariją

Žemaičių Kalvarijos bazilikoje - RV

2017/07/10 13:50

Liepos aštuntoji diena – jaunimo piligrimystės laikas į Žemaičių Kalvarijos Šventovę. Visą dieną čia rinkosi jaunimas iš visos Lietuvos. Tą Atlaidų dieną atstovavo Palangos dekanato kunigai bei tikintieji. Grupės jaunų žmonių iš daugelio vietų atvyko įvairiais būdais – atėjo pėsti, atvyko dviračiais ar kaip kitaip. Tos dienos pagrindinėms 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigų būrys ne tik iš Palangos dekanato, bet atvykę ir iš kitur. Šventosiose Mišiose giedojo Palangos ir Kretingos parapijų chorai, sudarę vieną darnų jungtinį chorą. Vadovai – Lina Pudžiuvelytė ir Edmundas Jucevičius.

Šventųjų Mišių pradžioje visus pasveikino vyskupas K. Kėvalas, pasidžiaugė  gausiu būriu piligrimų ir visus pakvietė melstis už jaunimą ir jaunų žmonių tikėjimo tvirtumą.

Sakydamas pamokslą vyskupas A. Poniškaitis kalbėjo: „Esame gavę tikėjimą kaip dovaną. Tikėjimas – tarsi sielos akys, kurių dėka galime bent dalinai pažinti Dievo slėpinį. Tikėjimas – tarsi šviesa, be kurio skendėtume tamsoje, net ir turėdami sveikas akis“. Vyskupas toliau analizavo Marijos vaidmens svarbumą tikinčio žmogaus gyvenime. Jis drąsino jaunus žmones nuolat kreiptis į Dangiškąją Motiną, pasitikėti jos užtarimu ir meile mums. Marija, anot vyskupo, būdama pati malonėmis apdovanotoji, rodo pavyzdį kaip mums tas malones svarbu ir būtina atpažinti. Atpažinęs mums suteiktas malones, galime nuoširdžiai ir tikroviškai išgyventi žinią, kad esame Dievo mylimi, ir išmoktume patys mylėti. Tokiu būdu kaip Marija, galime patirti tikrąjį džiaugsmą įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis – to mus taip pat moko Marija, kai žvelgiame į jos gyvenimą. Vyskupas kvietė Dievo žodyje surasti gyvenimo džiaugsmą ir pilnatviškumą ir drąsino: „Džiaukis, broli, sese, gana tau Viešpaties malonės, kad neštum Jo palaiminimą, kur beeisi, nes Jis yra arti tavęs – Jėzus – Emanuelis – Dievas-su-mumis“.

Po Šventųjų Mišių buvo giedami Kalnai, einama Kryžiaus keliu tiek lauke, tiek Bazilikoje.

Tos pačios dienos popietę jaunimas turėjo atskirą, būtent jiems skirtą, dvasingumo ugdymo programą. Vyko registracija, kurios metu užsiregistravo daugiau nei 300 dalyvių, kartu su šlovinimo grupe iš Klaipėdos „Dėl Tavęs“ šlovino Viešpatį, klausėsi br. Jokūbo – Marijos Goštauto OP katechezės. Viena valanda buvo skirta susitikimui su Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo reikalų tarybos pirmininku A. Poniškaičiu ir vyskupu K. Kėvalu. Susitikimo tema „Klausk – Drąsiai“.

Prieš vakaro Šventąsias Mišias jaunimas bei jaunimo grupių vadovai meldėsi adoruodami Švč. Sakramentą, melstis padėjo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos (Telšių Mažosios) votyvos choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės, klausėsi  br. Jokūbo – Marijos Goštauto OP pateiktų gilių mąstymų apie maldą, tikėjimą, gyvenimą. Taip pat vyko Susitaikinimo pamaldos, buvo klausoma išpažinčių.

19 val. Šventosioms Mišioms vadovavo ir pamokslą gausiai susirinkusiems piligrimams pasakė vyskupas K. Kėvalas. Su juo kartu Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro sielovadininkas kun. Rolandas Bičkauskas, didelis būrys jaunimo sielovada Telšių besirūpinančių kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos (Telšių Mažosios) votyvos choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

Sakydamas pamokslą vyskupas analizavo tos dienos Evangeliją, kuri pasakoja apie dviejų moterų – Marijos ir Elžbietos susitikimą ir įvardino tą pasakojimą vienu žodžiu – džiaugsmas. Tas susitikimas joms abiems atnešė džiaugsmą. Pamokslininkas pabrėžė džiaugsmo „deficitą“ šių dienų visuomenėje, ypač Lietuvoje. Jaunas žmogus, anot ganytojo, turi atrasti vilties esmę – išmokti džiaugtis tuo, kas jau yra ir vertinti tai, ką turi, ką esi gavęs ir už ką gali dėkoti Dievui ir šalia esančiam žmogui. Dalintis džiaugsmu svarbu – jis tampa dvigubu, nes daro laimingus du žmones. Vyskupas pateikė pavyzdžių kaip Lietuva yra vertinamas pasaulyje, kokių sėkmingų projektų jau yra įgyvendinusi, tačiau mes to nesugeba adekvačiai vertinti, todėl jaučiamės nelaimingi ir nepatenkinti. Vyskupas drąsino visus gyventi džiaugsmu ir viltimi, kylančia iš santykio su Kristumi ir Marija.

Po Šv. Mišių jaunimas turėjo nuotaikingą agapę, po kurios iškeliavo į Kryžiaus kelią – vigiliją Kalvarijos kalnuose. Keli šimtai jaunų žmonių ir antra tiek prisijungusių suaugusiųjų keliavo Kryžiaus keliu, kun. Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro sielovadininko kun. Rolando Bičkausko sakomų pamokslų, padedant Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. Rolandui Karpavičiui giedojo Kalnų giesme. Nepaisant nenutrūkstančio lietaus kartu su jaunimu Kryžiaus keliu keliavo ir su jais bei už juos meldėsi ir vyskupas K. Kėvalas.

Jaunimas į Baziliką grįžo jau po vidurnakčio, tačiau džiugūs ir laimingi išgyveno tikėjimo bendrystę ir palaiminti vyskupo grįžo į savo parapijas, gavę užduotį savo bendraamžių tarpe skelbti gerąją tikėjimo žinią ir kalbėti apie džiaugsmą būti Jėzaus draugais.

Didžioji Kalvarija – šeimų piligrimystės metas

Liepos devintoji – pagrindinė Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, kada maldos į Viešpatį visą dieną kilo už šeimas. Tą dieną piligrimystės malonę išgyventi buvo pakvieti Klaipėdos dekanato kunigai ir tikintieji. Pagrindinėms Šv. Mišioms tą dieną vadovavo Apaštališkasis Nuncijus Pabaltijui arkivyskupas dr. Pedro Lopez Quintana, Telšių vyskupijos vyskupai Jonas Boruta SJ ir Kęstutis Kėvalas, nuncijaus asmeninis sekretorius kun. Mindaugas Šlaustas ir būrys kunigų ne tik iš Klaipėdos dekanato. Šv. Mišių liturgijai patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Lauros Gedgaudaitės, vargonavo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos vargonininkė Kristina Kondratavičienė, chorui pritarė pučiamųjų kvintetas iš Klaipėdos, vadovaujamas Vidmanto Budreckio. Šventąsias Mišias tiesiogiai transliavo LRT ir Marijos Radijas, komentarus transliacijos metu pateikė kan. Vygintas Gudeliūnas.

Sakydamas pamokslą apaštališkasis nuncijus kalbėjo: „Šis mūsų Eucharistijos šventimas yra didelio džiaugsmo ir vienybės akimirka. Mano, kaip Šventojo Tėvo Pranciškaus atstovo buvimas jūsų tarpe leidžia išgyventi regimą, vienos ir visuotinės Katalikų Bažnyčios paveikslą, Kristaus įsteigtos, Jėzaus apaštalams patikėtos misijos vaisių“. Kalbėdamas apie Mariją, kaip Krikščioniškų Šeimų Karalienę, arkivyskupas išryškino Jos supratimą apie šeimų gyvenimą, nes Ji yra kiekvienos motinos, vaiko, senelių Karalienė. Ji taip pat ir vyskupiškos šeimos Karalienė. „Mes vadiname Ją Apaštalų Karaliene, Bažnyčios Karaliene. Todėl jaučiu paraginimą melsti Ją už Telšių vyskupiją, kad jūsų bendruomenė nuolat augtų, stiprėtų tikėjime, džiaugtųsi viltimi ir būtų darbšti gailestingais darbais“. Baigdamas savo homiliją apaštalinis nuncijus sakė: „Visiems meldžiu ramybės, palaimos vilties, sveikatos ir taikos, ir visiems jums iš visos širdies perduodu Apaštalinį Palaiminimą“.

Šventųjų Mišių pabaigoje visiems padėkos žodžius išsakė ir į Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus Varniuose šventimą pakvietė Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jubiliejus vyks š. m. rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose, senojoje Žemaičių vyskupijos sostinėje.

Po Šventųjų Mišių didelis būrys maldininkų, vadovaujami apaštalinio nuncijaus bei vyskupo K. Kėvalo keliavo Kryžiaus keliu, buvo giedamos giesmė, tikintieji laiminami Šventojo Kryžiaus relikviją, kurios iškilmingas įnešimas į to meto Žemaičių Kalvarijos bažnyčią ir yra kiekvienais metais paminimas pagrindine atlaidų diena – Didžiąja Kalvarija vadinama.

Vatikano radijui iš Žemaičių Kalvarijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

2017/07/10 13:50