Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Mirė kardinolas Dionigi Tettamanzi

Kardinolas Dionigi Tettamanzi sveikina belaisvius Milano kalėjime 2005 m. - ANSA

2017/08/05 15:36

Šeštadienio rytą mirė kardinolas Dionigi Tettamanzi, Milano arkivyskupas emeritas. 83 metų arkivyskupas mirė nuo ligos, kuri pradėjo reikštis metų pradžioje, praneša Milano arkivyskupija, kuriai šiuo metu vadovauja kardinolas Angelo Scola, buvęs arkivyskupijos ganytojas einantis Apaštališkojo administratoriaus pareigas. Jis ir paskirtasis Milano arkivyskupas Mario Delpini pastarosiomis dienomis buvo kreipęsi į Milano arkivyskupijos tikinčiuosius ir prašę malda palydėti visoje Italijos Bažnyčioje garsų kardinolą Dionigi Tettamanzi paskutiniosiomis jo gyvenimo valandomis.

Popiežius Pranciškus, atsisveikinimo telegramoje reikšdamas užuojautą velionio šeimai ir Milano arkivyskupijai, kardinolą Tettamanzi pavadino viena iškiliausių arkivyskupijos asmenybių, mieliausių ir labiausiai mylimų Milano ganytojų. Popiežius jautriais žodžiais ilgame telegramos tekste dėkojo už šio garbaus brolio ir Dievui ištikimo tarno džiaugsmingai liudytą Evangeliją, vaisingą gyvenimą, intensyvią kultūrinę ir pastoracinę veiklą.

Dionigi Tettamanzi didelę dalį gyvenimo ir kunigiškos tarnystės pašventė gimtajai Milano arkivyskupijai, tačiau ėjo vyskupo ir kitas atsakingas pareigas keliose Italijos vyskupijose, Italijos vyskupų konferencijoje, Vatikane ir Vyskupų sinoduose. Tettamanzi Milano arkivyskupijos kunigu prieš šešis dešimtmečius - 1957 metais – įšventino Milano arkivyskupas ir būsimas popiežius, pal. Jonas Krikštytojas Montini - Paulius VI, jį vyskupu Milano katedroje 1989 metais konsekravo pirmtakas Milane, jėzuitas kardinolas Carlo Maria Martini. Milano arkivyskupo pareigose Tettamanzi išbuvo devynerius metus.

Dionigi Tettamanzi buvo iš viso trijų svarbių Italijos vyskupijų arkivyskupas – Ankonos, Genujos ir Milano, o kai ruošėsi pasitraukti iš aktyvios veiklos, popiežiaus paprašytas tęsė pastoracinę veiklą Milane dar kelerius metus, o jau arkivyskupu emeritu, ėjo Vigevano vyskupijos apaštališkojo administratoriaus pareigas. Nors metų pradžioje nusilpo sveikata ir nebegalėjo laisvai judėti, kovo 25 paskutinį kartą atvyko į Milano katedrą popiežiaus Pranciškaus pastoracinio vizito proga. Tai buvo paskutinis viešas kardinolo Tettamanzi pasirodymas.

Žinomas teologas, daugybės knygų autorius, šeimos, pasauliečių pastoracijos ir bioetikos ekspertas kardinolas Tettamanzi bendradarbiavo rašant kai kurias popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikas, jo skyrimu tapo kardinolu, dalyvavo penkiuose sinoduose: kaip ekspertas Šeimos sinode 1980 metais ir kaip Sinodo tėvas asamblėjose Europos klausimais 1991 ir 1999 metais, pašvęstiesiems 1994 m. ir popiežiaus Pranciškaus skyrimu, Sinode apie šeimos pašaukimą ir misiją Bažnyčioje ir šiuolaikiniame pasaulyje, 2015 m. Akademinę ir pastoracinę veiklą kardinolas Tettamanzi derino su dalyvavimu suvažiavimuose ir televizijos debatuose, bendradarbiavimu Italijos ir Vatikano katalikiškoje spaudoje, pamokslavimu, dvasiniu vadovavimu ir rekolekcijų vedimu, be kita ko buvo Italijos šeimos konsultorių konfederacijos ir Italijos gydytojų asociacijos dvasios tėvas, Sąjūdžio kenčiančių asmenų pastoracijai „Oari“ prezidentas, kelių Šventojo Sosto kongregacijų ir tarybų narys.

Kardinolas Dionigi Tettamanzi po šv. Jono Pauliaus II mirties buvo minimas kaip kandidatas į popiežius, dalyvavo konklavose, kurios išrinko popiežių Benediktą XVI 2005 metais ir popiežių Pranciškų 2013 metais. (Vatikano radijas)

2017/08/05 15:36