Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Atsinaujinimo diena “Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią”

Panevėžio katedra

2017/10/04 17:07

Rugsėjo 30 d. Panevėžyje vyko Atsinaujinimo diena “Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią”, kurioje dalyvavo apie 400 žmonių. Evangelizacijos rengė Panevėžio Sielovados centras, renginį vedė Katalikų evangelizacinė bendruomenė ‘Gyvieji akmenys’ iš Kauno.

Pagrindinę katechezę evangelizacinės dienos tema vedė t. Pijus Eglinas op, primindamas, jog Jėzus yra mūsų kelias. Jis prisiminė, kaip kartą, dar vaikas būdamas, su dėde ėjo per kukurūzų lauką ir pasimetė. Jis pradėjo nerimauti. Nerimą sutirštino baimės. O svarbiausia – nėra to, kuris yra didelis. Ir kuris žino kelią… “Jei gyvenimo kelias neveda pas Jėzų, tai jis niekur neveda”,-sakė jis. “Geriausias patarimas – ‘laikytis arčiau Jėzaus’ ir ‘grįžti prie šaknų’. Tuomet atsivers akys. Kartais visuomenės veikėjai mėgsta sakyti aptakias frazes apie Dievą, kaip pasaulio Kūrėją, didįjį Architektą, bet kiek iš jų nebijo ištarti Jėzaus vardą. Kartais taip nutinka Bažnyčioje. Kodėl? Todėl kad ir kunigas pasiduoda silpnumui-būti visiems geras. Bet kai kalbame apie labai svarbius esminius dalykus, visiems geras nebūsi. Todėl grįžkime prie šaltinio - prie Jėzaus: „Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn14.16). Jis kvietė kasdien skaityti Bibliją. Be ‚gabalėlio‘ Dievo Žodžio tos dienos neišgyvensi kokybiškai,“-sakė jis. Kvietė labiau bendrauti tarpusavyje maldos bendryste. Šv. Rašte sakoma-„Negera būti vienam“. Pridurčiau-negera būti vienam su savo tikėjimu. Dievas nori, kad mes kartu sudėliotume Dievo veidą, kaip mozaiką. Visų tikinčiųjų uždavinys – tą Dievo veidą parodyti pasauliui“,-sakė t. Pijus.

Po pietų žmonės išsiskirstė į darbo grupes. Kun. Gediminas Jankūnas kalbėjo apie Priėmimo kultūrą ir vartotojiškumą mūsų parapijose ar bendruomenėse. „Kaip dažnai mūsų bendruomenės panašios į atmetimo ar abejingumo kultūrą. Kartais geriau jautiesi prekybos centre nei bažnyčioje, nes ten daugiau žmonės šypsosi ir priima kitus žmones nei mūsų bendruomenėse. Priėmimo kultūros pagrindas yra Dievo meilė, kurią patiriame per Motiną Bažnyčią. Ir trokštame ja pasidalinti su tais, kurie jos ieško. Priėmimo kultūra, visų pirma, pasireiškia elementariu mandagumu, svetingumu ir dėmesiu kitam. Tai visos bendruomenės ir jos narių uždavinys. Ten, kur stokojama autentiškos Dievo ir artimo meilės, atsiranda pagunda pakeisti ją daiktų, santykių vartojimo kultūra. Visi nori mylėti ir būti mylimi, o to neatstos jokia daiktų ir pramogų gausa. Kiek daug mes dar turime nuveikti, kad priėmimo kultūra įsitvirtintų mūsų bendruomenėse,”-sakė kun. Gediminas.

Kun. Kęstutis Dvareckas kvietė gyvenimui pasakyti “Taip”. Jis kalbėjo apie mūsų mitus ir Dievo tikrovę. Jėzus ragina: Jūs duokite jiems valgyti! Mokiniai pasiaiškina: mes nedaug te-turime? Jėzus sako: darykite iš to, ką turite. Todėl ir mes turime daryti tai, ką galime. Žmogus dažnai pasiteisina, nedaug te-turiu. Bet ar išdrįsiu dalintis turimu?.. Toks jau gyvenimo paradoksas: tik dalindamasis praturtėju. Norint gyventi pilnavertį gyvenimą, pagrindinis dalykas – santykis su Jėzumi.

“Dievas nuolatos taria TAIP. Jis žmogų, savo paveikslą ir panašumą, kviečia į gyvenimo pilnatvę. Dievas nori, kad jo TAIP išsiskleistų žmogaus gyvenime. Dievas gaivina ir gydo visa, kas mumyse liguista. Kad Dievo TAIP taptų veiksmingas mūsų gyvenime, reikalingas mūsų laisvas apsisprendimas-mūsų laisvas ‘taip’. Kaip svarbu sakyti ‘taip’ ne tik lūpomis, bet labiau savo pasirinkimais.

Dievas atkakliai ieško  mūsų. Niekada nevėlu į Dievo iniciatyvą atsiliepti, iš-tariant Jam TAIP. Šventieji yra mums graži pagalba. Šventieji ir sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis ieško Dievo valios. Tobulas mums pavyzdys yra visų šventųjų Karalienė- Mergelė Marija. “Jei neturi dėl ko mirti, tai neturi ir dėl ko gyventi”,-sakė kun. Kęstutis.

Dr. Nijolė Liobikienė šeimų ir bendruomenių sekcijoje kalbėjo apie tarpusavio santykių raidą.  Mes visą gyvenimą mokomės kurti santykį. Būtent šeimoje vaikas išmoksta, kaip reikia bendrauti. Čia sužino, ar jis yra mylimas ar ne. Pagal tai, kaip mes parodome savo meilę vaikams, vaikas ima suvokti savo vertę. Tokiu būdu vaikas išmoksta mylėti ir atitinkamai bendrauti. Pats bendravimas ir santykio kūrimas prasideda nuo to, kokį santykį mes turime su savimi. Mes turime mokytis save priimti ir suvokti savo vertę. Tada kuriame atitinkamą santykį ir su kitais”,-sakė ji. Ji akcentavo, kad meilė Dievui yra parodoma per santykį su kitu žmogumi. “Santykis kuriamas per tris elementarius, popiežiaus dažnai kartojamus žodžius, ačiū, prašau, atsiprašau”,- sakė Nijolė Liobikienė.

Vakare Evangelizacijos dienos dalyviai dalyvavo šv. Mišiose, kurioms vadovavo Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas. Drauge koncelebravo šeši kunigai: E. Styra, A. Kasperavičius, D.Matiukas, K.Dvareckas, G.Jankūnas, S. Černiauskas. Pamoksle ganytojas kalbėjo apie du sūnus, kurių vienas buvo priešgina, o kitas – pažadukas.

„Jėzaus kalba tautos seniūnams ir kunigams palyginimu apie du sūnus. Prašo: „Vaike, eik ir padirbėk vynuogyne“.  Tuos du tipus žmonių, manyčiau, mes galime atrasti ir kiekviename iš mūsų“,- sakė ganytojas. „Taigi tie sūnūs yra kviečiami pasidarbuoti. Pirmajame sūnuje išryškėja kietumas, šaltumas ir kategoriškumas. Tai pasireiškia ir mūsų tarpe. Popiežius Pranciškus vienoje katechezėje priminė krikščioniškąjį pasipūtėliškumą: tokie žmonės yra kaip povai pasipūtę: daug išorės, o vidaus, sakytume, nėra.

Antrasis sūnus lengva ranka viskam pritaria, bet po to gyvenimas eina savo vaga. Kaip br. Pijaus minėti „kukurūzai“-kasdienybė užgožia Jėzų. Ir linkčiojame pritardami, o kasdienybės rūpesčiai užgožia svarbiausius dalykus. Didžiausias krikščionio grožis, kuomet žodžiai susiejami, surišami darbais. Noriu palinkėti visiems, kad mūsų krikščioniškas gyvenimas – žodžiai ir darbai eitų drauge, nes kitaip gyvenimas tampa tuštybe; praeiname gyvenimą kažkur pro šalį. Labai gražu ir Atsinaujinimo diena, ir gražios giesmės, puikūs lektoriai. Bet to neužtenka. Gyvenime reikia mūsų žingsnių. Teks eiti į tą vynuogyną ir dirbti, teks įsipareigoti. Įsipareigoti kad ir nedideliems dalykams, kad ir trumpam laikui“,-kvietė visus susirinkusius Panevėžio vysk. Linas.

Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys iš Panevėžio

2017/10/04 17:07