Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

A†A Kun. Petras Dumbliauskas SDB 1929–1959–2017

Kun. Petras Dumbliauskas - RV

2017/10/05 11:43

2017 m. spalio 4 d. Marijampolės ligoninėje mirė kunigas salezietis Petras Dumbliauskas.

Kunigas Petras Dumbliauskas SDB gimė 1929 m. gruodžio 2 d. Veisiejų valsčiuje, Bartelių kaime. 1940 m. baigė Veisiejų vidurinę mokyklą. 1959 m. kovo 25 d. baigęs Kauno kunigų seminariją vyskupo Julijono Steponavičiaus buvo pašventintas kunigu.

Vikaru ir klebonu dirbo įvairiose Lietuvos vietose.

1959–1961m. darbavosi Leipalingyje. 1974 metais kartu su kunigais S. Tamkevičiumi, J. Zdebskiu, L. Kunevičiumi ir P. Adomaičiu pasirašė kreipimąsi į TSRS žmogaus teisių gynimo komitetą, reikalaudami išlaisvinti už Kroniką areštuotus okupuotos Lietuvos piliečius. Rusų akademikas A. Sacharovas tai paskelbė pasaulio visuomenei, prašydamas ginti nekaltai įkalintus žmones.

1978-1979 m. dirbdamas Tabariškėse (Kauno r.) parapijiečių padedamas atstatė bažnyčią ir pastatė kleboniją, Šv. Kazimiero statulą.

1985 m. sausio 31 d. davė amžinuosius vienuolinius įžadus kunigo Bosko saleziečių – Šv. Pranciškaus Salezo Draugijoje.

1989-1995 m. - Alytaus klebonas ir Alytaus dekanato dekanas. Alytuje pradėjo statyti parapijos namus naujajai Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijai.

1995 m. rugsėjo 14 d. atvyko į Kauno Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapiją.

1996 m. išvyko į Vilniaus Šv. Jono Bosko parapiją, o 1999 m. buvo paskirtas Vilniaus Saleziečių namų direktoriumi.

Po to buvo paskirtas Rumšiškių parapijos klebonu ir nuo 2001 m. sugrįžo į Palemono parapiją, kur buvo klebonu, po to vikaru ir rezidentu.

2009 m. kovo 25 d. Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje Šv. Mišiomis buvo paminėtas kunigo Petro Dumbliausko SDB 50-asis kunigystės jubiliejus.

Nuo 2014 m. lapkričio 6 d. Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista, kur tarnavo iki sveikatos pablogėjimo. Pablogėjus sveikatai gulėjo Marijampolės ligoninėje, kur ir numirė.

Kun. Petras buvo uolus išpažinčių klausytojas. Gyvenimiškais pavyzdžiais, teisingais nurodymais, tėviškais patarimais prakalbindavo žmonių širdis. Jis sakė ir gyveno tuo: „Dievą garbinkime ir Jam dėkokime ne tik malda, bet ir kiekvienu savo žingsniu, darbu, poilsio valandėle…“

Kunigas Petras, legionierių vadinamas Dvasios Tėveliu, buvo labai pareigingas. Paprašytas atlikti kokias nors bažnytines apeigas, jis atsako: „Visada pasiruošęs – ir dieną, ir naktį.“

Kun. Petras Dumbliauskas SDB pašarvotas Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje spalio 5 d. 18 val. ir spalio 6 d. 11 val.

Vėliau kun. Petras bus išlydėtas į savo gimtąją Veisiejų parapiją. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos Veisiejų Šv. Jurgio parapijoje spalio 6 d. 14 val., po jų kun. Petras Dumbliauskas SDB, kaip pats pageidavo, bus palaidotas Veisiejų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

2017/10/05 11:43