Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitė Lietuvoje (spalio 7)

apžvalga - RV

2017/10/07 10:28

Kastantas Lukėnas

Savaitę pradėjome žinia apie kun. dr. Dariaus Trijonio nominavimą vyskupu augziliaru Vilniaus arkivyskupijai. „Bernardinai.lt“ dienraštyje vyskupą nominatą pakalbino redaktorė Saulena Žiugždaitė. Interviu svarstoma apie vyskupo pareigas, krikščioniškosios tapatybės ugdymą, šeimų sielovadą, galimus sunkumus kunigystės kelyje ir bendruomenės svarbą. Ganytojas ragina įveikti „anonimiškumo“ iššūkį, kai parapijos gyvenime stokoja bendruomeniškumo, įsipareigojimo, glaudesnio ryšio tarp kunigo ir parapijiečių. Jis taip pat dalijasi savo pašaukimo keliu, o dabartinį paskyrimą suvokia taip pat kaip dovaną Žemaitijai, Telšių kunigų seminarijai.

Iš ankstesnių kun. Dariaus Tijonio tarnystės vietų Telšių vyskupijoje jį atlydi gražūs žmonių atsiliepimai ir veiklos atgarsiai: 2009 m. dvasininkas tapo „Metų žmogumi“ Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ organizuotuose rinkimuose: tuomet jis buvo pagerbtas už jam patikėtos Plikių bendruomenės sutelkimą, švietėjišką ganytojišką veiklą, gebėjimą įkvėpti tikėjimą ir viltį.

Paskelbtoje vyskupo nominato biografijoje aktualiai nuskamba jo daktaro disertacijos tema „Solidarumas su imigrantais. Etinis pastoracinis aspektas“. Minėtame laikraštyje „Banga“ jis pasakoja, kodėl pasirinko tokią temą: pradėjus doktorato studijas artėjo naujų valstybių įsiliejimas į Europos Sąjungą. Tuomet iškilo naujų problemų, susijusių su globalizacija, kultūrų sankirtomis. Įvairių kultūrų ir tradicijų sambūvį teko gyvai patirti Romoje studijų metais. Tame interviu dvasininkas taip pat pasakoja apie pastoracinio darbo patirtis, gimtajame krašte pritaikytas idėjas iš svetur.

Ši savaitė buvo išskirtinė gausiai ir įvairiopai pranciškoniškajai šeimai. Praėjusį šeštadienį Kaune vyko regiono pranciškonų pasauliečių pašaukimų diena. Pranešimus ir liudijimus papildė pranciškoniškojo jaunimo (JauPros) atstovų dovanotas pasirodymas, kuriame vaizdžiai pristatyti vienuolinio gyvenimo pažadai.

Tituliniai atlaidai Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje kvietė į turtingą programą, į kurią įsitraukė daug parapijos jaunimo. Gyvūnų mylėtojai galėjo patikėti savo globotinius šv. Pranciškaus globai.

Pirmąjį spalio sekmadienį minėta 70 metų sukaktis nuo lietuvių pranciškonų įsikūrimo rytinėje JAV pakrantėje, Kenebunke. Šv. Antano vienuolyno jubiliejų pažymėjo per 200 svečių iš Šiaurės Amerikos ir Lietuvos.

Praėjusį sekmadienį Kretingoje vyko jau antrasis „Šv. Pranciškaus taurės“ bėgimas, sulaukęs didelio pasisekimo ir dvigubai daugiau dalyvių, negu pernykštis. Bėgimo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinės atskirties grupes, taip pat paremti vienintelę pajūrio regione labdaros valgyklą „Rūpestėliai“. Bėgimo metu surinktų aukų pakaks valgyklai išlaikyti septinis mėnesius. Kiekvieną mėnesį valgykloje valgo apie 240 žmonių. Bėgime dalyvavęs ir renginį globojęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad labdaros valgyklos yra nepamainomos reikšmės: pirmiausia tai susitikimo vietos.

Praėjusį sekmadienį Šeduvoje vyko pal. arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė.

Šeštadienį Panevėžio kino teatre „Garsas“ vyko Atsinaujinimo diena „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“, kurioje dalyvavo apie 400 žmonių. Surengti šią dieną padėjo bendruomenė „Gyvieji akmenys“, konferencijas vedė ir liudijimais dalijosi kunigai Pijus Eglinas OP, Kęstutis Dvareckas, Gediminas Jankūnas. Apie santykių kūrimą šeimoje ir bendruomenėje kalbėjo dr. Nijolė Liobikienė. Mišių homilijoje vysk. Linas Vodopjanovas ragino krikščioniškajame gyvenime susieti žodžius su darbais, savo tikėjimą išreikšti įsipareigojimais, net jei jie būtų nedideli.

„Kauno dienoje“ aprašyta Kauno Šilainių mikrorajone įkurtos Šv. Jono Pauliaus II parapijos Atsinaujinimo diena, žadinusi dėmesį motociklų gaudesiu ir provokavusi tema „Rask kryptį“. Renginyje gyvenimo krypties ieškojimais ir liudijimais dalijosi įvairiausių patirčių bei luomų žmonės: tarp jų motociklininkų klubo „Suk rankeną“ įkūrėjas Šešuolių klebonas kun. Egidijus Kazlauskas, ses. Liucija Grybaitė FMA, svečias iš Šilutės Petras Janšauskas. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ taip pat pasakojo apie tikėjimo kelionę ir patirtis.

Sekmadienį Šėtoje švęsti Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės atlaidai. Bažnyčios šventoriuje pašventintas paminklas Negimusiems vaikams: tai pranešama kun. Roberto Skrinsko leidžiamame tinklaraštyje „Pro Vita žinios“. Svetainėje „Pro vita“ skelbiamame „Paminklų“ kataloge pateikiama informacija apie visus Lietuvoje pastatytus paminklus Negimusiems.

Praėjusį šeštadienį Pažaislio vienuolyne vyko Lietuvos ortodoksų metropolijos 700 metų jubiliejaus renginiai. Po šv. Mišių vyko sakralinės muzikos koncertas.

Laikraštyje „XXI amžius“ rašyta apie įsimintiną šventę Biržuose: į šv. arkangelo Mykolo atlaidus atvyko apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, kuris vadovavo Mišioms, pasakė homiliją, o po to salėje bendravo su tikinčiaisiais. „Katalikų bendruomenių“ skiltyje taip pat pasakota apie titulinius atlaidus Ariogaloje ir Rietave.

„Laisvos visuomenės institutas“ paskelbė komentarą apie rugsėjo pabaigoje priimtą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Komentare apibendrinama: nuo liepos įsigaliosiantis įstatymas griežčiau nei šiandien reguliuoja vaikų apsaugą, tačiau po svarstymų tapo kur kas draugiškesnis šeimoms, jame įtvirtinti reikšmingi saugikliai, svarbūs vaikus mylintiems ir juos auklėjantiems tėvams. 

2017/10/07 10:28