Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Du kandidatai į palaimintuosius Vokietijoje

prof. Romano Guardini - RV

2017/11/03 10:26

Romano Guardini, vienas iš žinomiausių dvidešimtojo amžiaus krikščionių filosofų ir teologų, galėtų tapti nauju palaimintuoju. Miuncheno Bažnyčia paskelbė, kad pradės rinkti žinias dviejų kunigų beatifikacijos procesams, profesoriaus Romano Guardini, kuris padėjo atverti kelią Bažnyčios posusirinkiminei liturgijos reformai ir Fritzo Michaelo Gerlicho, istoriko ir publicisto, kurį naciai suėmė ir be teismo sušaudė Dachau. Abiejų teologų beatifikacijos procesai bus pradėti iškilmingomis Mišiomis, kurias gruodžio 16 dieną Miuncheno katedroje aukos kardinolas Reinhard Marx, Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas metropolitas. Arkivyskupija paprašė visų tikinčiųjų, kad oficialiai pradėjus beatifikacijos bylas pasidalintų žiniomis tiek apie abiejų kunigų gyvenimą ir darbus, tiek ir apie patiriamas malones.

Kun. Fritz Gerlich gimė 1883 metais, ketvirtajame dešimtmetyje tapo žurnalų, aršiai kritikavusių Adolfą Hitlerį ir nacionalsocialistus, leidėju („Illustrierter Sonntag“, „Der gerade Weg“). Naciai suėmė kun. Fritzą Gerlichą 1933 kovo mėnesį, nepradėję teismo ir neleisdami apsiginti išvežė į Dachau 1934 metų liepos 1 dieną, kur buvo sušaudytas.

Italų kilmės vokiečių kunigas Romano Gardini gimė 1885 metais, buvo religijos filosofijos profesorius Berlyne, Tiubingene ir nuo 1948 metų iki mirties 1962 metais Miunchene, kur drauge buvo ilgametis Akademinio jaunimo kapelionas. Tiek Guardini paskaitos universitete, tiek jo homilijos universiteto bendruomenės Šv. Liudviko bažnyčioje pritraukdavo minias klausytojų.

Profesoriaus Guardini mokymo pėdsakai ryškūs popiežių šv. Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI magisteriume. Popiežius Pranciškus, dažnai cituojantis Guardini tekstus savo mokyme („Laudato si“, „Lumen fidei“, „Evangelii gaudium“), prieš pora metų priimdamas Vatikane „Romano Guardini fondo“ delegaciją, be kita ko pasakė, kad „Guardini kaip mąstytojas dar turi daug ką pasakyti mūsų laikų žmonėms, ir ne vien tik krikščionims!“.

Beatifikacijos bylos pradedamos vyskupijoje, kurioje mirė kandidatas į palaimintuosius. Diecezinėje fazėje surinkti liudytų parodymai apie kandidatų asmenybę, biografiją ir veiklą, taip pat paviešintų ir nepaviešintų raštų analizė leis nustatyti ar yra pagrindo tęsti beatifikacijos procesą. Nacių nukankinto kun. Gerlicho atžvilgiu bus tiriamos jo persekiojimo, suėmimo ir nužudymo aplinkybės. Diecezinę bylos fazę sėkmingai užbaigus paprastai seka galutinė fazė Romoje, Šventųjų skelbimo kongregacijoje. (Vatikano radijas)

2017/11/03 10:26