Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Lietuvos spaudos apžvalga (lapkričio 11 d.)

Spaudos apžvalga - RV

2017/11/12 09:34

Kastantas Lukėnas:

Žemaičių vyskupystės jubiliejaus piligrimai iš Romos atskraidino visai Lietuvai džiugią vilties žinią: popiežius Pranciškus sapne regėjo apsilankymą Lietuvoje. Ši žinia sujaudino ne tik ją tiesiogiai iš Šventojo Tėvo išgirdusį vyskupą Kęstutį Kėvalą. Jis dalijasi: popiežius žino apie Lietuvą ir gali į ją atvykti, ypač švenčiant Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį ir minint Trakų Dievo Motinos metus.

Padėkos Mišiose Šv. Petro bazilikoje besimeldžiantiems žemaičių piligrimams apaštališkasis nuncijus arkivysk. Pedro Lopez Quintana priminė įsipareigojimus, susijusius su tikėjimo dovana. Nuncijaus žodžiuose galima atpažinti ne kartą popiežiaus Pranciškaus akcentuotus dalykus: įšventintieji dvasininkai raginami patarnauti Viešpaties kaimenei kaip Evangelijos tarnai, „ne kaip funkcionieriai ir specialistai“. Pasauliečiai kviečiami liudyti tikėjimo grožį ne retkarčiais, laisvu laiku, bet visur ir visuose gyvenimo momentuose. „Visi įsipareigojame kaip Bažnyčia nebūti panašūs į nevyriausybinę organizaciją, klubą ar labdaros organizaciją, bet būti gyva bendruomene; būti varginga Bažnyčia, <…>kuri išeina į egzistencines periferijas, vargingųjų ir stokojančiųjų, <…> į vienišų ir apleistų žmonių, sergančių ar alkoholio aukų periferijas“, – sakė apaštališkasis nuncijus.

Nuo penktadienio iki sekmadienio Vilniuje vyko Šv. Juozapato bazilijonų ordino įkūrimo 400 metų jubiliejaus renginiai. Šiais renginiais užbaigiamas prieš metus Romos Šv. Petro bazilikoje prie šv. Juozapato kapo pradėtas švęsti ordino steigimo jubiliejus. Jubiliejus pradėtas ir baigtas vieno iš bazilijonų ordino įkūrėjų šv. Juozapato Kuncevičiaus liturginio minėjimo dieną. Penktadienį Lietuvos valstybės istorijos archyve atidaryta paroda „Bazilijonai Lietuvoje“, nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje surengta Bazilijonų ordino spaustuvės leidinių paroda, vyko tarptautinė mokslinė diskusija. Sekmadienį liturgijai Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje vadovavo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Per pastaruosius metus Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje vykdyti Kultūros paveldo departamento finansuojami tvarkybos darbai.

Trečiadienį minėtos Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio mirties metinės. Tą dieną arkivyskupas Gintaras Grušas paskelbė, kad Vilniaus arkikatedros Tremtinių koplyčioje po atnaujinimo darbų bus patalpinta tremtinių branginama iš Sibiro, Korbiko kapinių į Lietuvą pargabenta Švč. M. Marijos skulptūra.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje kun. Nerijus Pipiras rašo apie Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį kaip asmenybę, ypač svarbią besirengiant Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui.

Maldyne „Magnificat“ skyrelyje „Žinomi ir nežinomi Dievo tarnai iš Lietuvos“ kun. Nerijus Pipiras pristato blaivybės apaštalą kun. Ignacą Štachą, kuriam pernai Šiaulių vyskupijoje pradėta beatifikacijos byla.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Irena Petraitienė apžvelgė „Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos išsiskleidusią misiją“. Kongregacijos 70-mečio proga minimi įsimintini jos istorijos momentai, misijos, nauji liudijimo barai Lietuvai atkūrus nepriklausomybę.

Laikraštyje „XXI amžius“ straipsniais ir nuotraukomis paminėtos Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos 70-metis, taip pat šios kongregacijos įkūrėjo kun. Pranciškaus Masilionio SJ mirties metinės. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius šia proga pabrėžė, kad šis minėjimas unikalus: kunigo Pranciškaus Masilionio SJ mirties metinės minimos kasmet jau 37 metus. Straipsnio autorė Aldona Ramanauskienė su grupe Palėvenės parapijiečių daug metų puoselėja šio šviesaus kunigo jėzuito atminimą. Straipsnyje taip pat džiaugiamasi gražiu Sidabravo bendruomenės ir gimnazijos bendradarbiavimu.

Spalį svetainėje kgbveikla.lt buvo paviešinta dar viena KGB dokumentų grupė – agentų veiklos pranešimai. Juos komentavusi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė minėjo ir apie šnipinėjimo kėslus Katalikų Bažnyčios aplinkoje. Pasak jos, dauguma verbuotų dvasininkų apie tai prisipažindavo savo dvasios tėvams ir stengdavosi padaryti kuo mažiau žalos. Lietuvai. Tik keli dvasininkai dirbo „iš širdies“, bet šiems prisipažinus tapo aišku, jog iš kunigystės jie tikėjosi lengvo gyvenimo, o ne tarnystės.

Vilniaus arkivyskupijos svetainėje džiaugiamasi sutelktinėmis pastangomis naujai įrengtu Vaidotų parapijos dienos centru vaikams. Šeštadienį Vilniaus akademinės sielovados centras surengė pirmąją akademiniam jaunimui skirtą Atsinaujinimo dieną „Restart“, kurios tema – malda.

Kauno arkivyskupija praneša apie nuolat vykstančius ugdymo seminarus skirtus įvairioms tarnystėms. Parapijų referentėms surengtas seminaras apie Bažnyčios komunikaciją ir informaciją. Lapkričio pradžioje Jaunimo centre vyko Sutvirtinimo sakramentui rengiančių parapijų komandų mokymai.

„Laisvos visuomenės instituto“ komentare džiaugiamasi Prezidentės pasirašytu netrukus įsigaliosiančiu Šeimos stiprinimo įstatymu, kuriuo pirmą kartą kuriama vieninga, skėtinė šeimos politikos sistema. Ten pat atkreipiamas dėmesys į nepriimtiną Teisingumo ministerijos iniciatyvą – leisti translyčiams asmenims dokumentuose pasikeisti lytį, vardą, pavardę ir asmens kodą net nereikalaujant teismo sprendimo, remiantis vien subjektyviu įsitikinimu. Tai keltų grėsmę kitų žmonių teisėms, dorovei, viešosios tvarkos interesams.

„Artumos“ mėnraštyje Jolanta Ramonienė taip pat apžvelgia Šeimos stiprinimo įstatymą ir siūlo, kas darytina, kad jis būtų sėkmingai įgyventintas ir neliktų tik politikų mėgiamu dūzgesiu.

„Ganytojo žodžio“ skiltyje vysk. Kęstutis Kėvalas įvesdina „Artumos“ skaitytojus į šiame numeryje nagrinėjamą neidealizuojamą santuokinio gyvenimo tikrovę ir popiežiaus Praciškaus pavyzdžiu ragina persiimti „Jėzaus jausena“.

2017/11/12 09:34