Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Kelionės

Kard. P. Parolin apie popiežiaus kelionę į Mianmarą ir Bangladešą

Kard. Pietro Parolin - ANSA

2017/11/24 17:37

Kaip įprasta prieš popiežiaus keliones, Šventojo Sosto komunikacijos sekretoriatas įrašė trumpą pokalbį su kelionėje į Mianmarą ir Bangladešą popiežių lydėsiančiu Vatikano Valstybės sekretoriumi kard. Pietro Parolinu.

„Šiose dviejose šalyse katalikų bendruomenė sudaro mažumas tarp musulmonų daugumos Bangladeše ir budistų – Mianmare. Savaime suprantama, kad svarbiausias šios Šventojo Tėvo kelionės tikslas bus susitikimas su krikščionių bendruomene, jos tikėjimo sustiprinimas, o kartu ir padrąsinimas, kad ši bendruomenė savo buvimu tarnautų visos visuomenės taikai, susitaikinimui, solidarumui, kad dalyvautų bendros gerovės kūrime, kad nebūtų laikoma svetimkūniu, bet būtų gerai integruota ir sugebėtų prisidėti prie taikaus tų šalių vystymosi“.

Azijoje ne visur ramu. Šiaurės Korėja pastaruoju metu kelia didelį susirūpinimą kaimyninėms šalims. Tad galima sakyti, kad popiežius keliauja su taikos žinia ne tik į dvi kelionės programoje numatytas šalis, bet į visą regioną.

„Šventasis Tėvas visada ragina ieškoti dialogo kelio nesutarimams spręsti. Manau, - sakė kardinolas Parolin, - kad būdamas Azijoje, labai arti tos nerimą pasauliui keliančios ir bauginančios krizės zonos, pakartos šį raginimą. Popiežius visada yra pasiruošęs suteikti savo ir Šventojo Sosto pagalbą, kad tokios problemos būtų sprendžiamos dialogu, derybomis, susitikimais. Tad ir dabar pakartos raginimą į taiką, primindamas, kad be dialogo ir derybų, nėra kitų priemonių, kurios galėtų taikiai išspręsti visas tas susirūpinimą keliančias situacijas. Pagaliau ir kiti popiežiai daug kartų yra skelbę, kad nieko neprarandame taikoje, bet kare prarandame viską, ypač jei, kaip šiuo atveju, kalbame apie branduolinio karo grėsmę“.

Pokalbyje su kardinolu Valstybės sekretoriumi paliesta ir abi šalis liečianti pabėgėlių problema. Kardinolas Parolin priminė, kad ir šia tema popiežius ne kartą yra pasisakęs. Popiežius prašė ieškoti teisingų ir ilgalaikių šios problemos sprendimų. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pabėgėliams Mianmaro Rahine valstijoje. Šios problemos turi būti sprendžiamos besivadovaujant humanitarine teise ir gerbiant tų žmonių asmens orumą ir teises, jų teisę turėti pilietybę, ir svarbiausia, esant įsitikinusiems,  kad šios problemos sprendimas pasitarnaus ilgalaikei taikai ir stabilumui.

Dar viena pokalbio su kardinolu Parolinu tema – klimato kaita, stichinės nelaimės ir jų pasekmės šių šalių gyventojams. „Kaip pabrėžta popiežiaus Pranciškaus enciklikoje „Laudato si“, vargstantieji labiau už kitus kenčia nuo klimato kaitos pasekmių. Neturtingos valstybės labiau pažeidžiamos. Ypač Bangladešo atveju matome kaip skurdas, ekologinė krizė ir klimato kaita labai vienas su kitu susiję. Nors, antra vertus, reikia pripažinti, kad šioje šalyje pastaruoju metu nemažai nuveikta ir kad padaryta pažanga kovoje su skurdu sulaukė teigiamo Jungtinių Tautų Organizacijos įvertinimo. Daugeliui milijonų žmonių, dar nesenai gyvenusių kraštutinio skurdo sąlygomis, gyvenimo sąlygos pagerėjo.  Popiežius padrąsins toliau eiti šia kryptimi, primindamas ir tarptautinės bendruomenės pareigą padėti“.

Pasak kardinolo Parolino, dar vienas dalykas, kurio tikrai galima laukti popiežiaus pasisakymuose šios kelionės metu, bus kvietimas į tarpreliginį dialogą. Religijos gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį taikindamos žmones, kviesdamos savo išpažinėjus į bendrą veikimą visos visuomenės labui. (Vatikano radijas)

2017/11/24 17:37