Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Popiežius \ Kelionės

Dakoje aukotų Mišių metu popiežius įšventino 16 kunigų

Popiežius teikia kunigystės šventimus - RV

2017/12/01 07:00

Penktadienio rytą Bangladešo sostinės Dakos centre esančiame parke, greta memorialo žuvusiųjų už nepriklausomybę atminimui, popiežius aukojo Mišias, kurių metu jis suteikė šventimus šešiolikai naujų kunigų. Kaip ir prieš porą dienų Jangone, taip ir penktadienį Dakoje, popiežiaus Mišiose dalyvavo apie 100 tūkst. žmonių, tai yra daugiau kaip ketvirtadalis visų šalyje gyvenančių katalikų.

Bangladešo katalikų bendruomenė yra maža, jos narių skaičius nesiekia keturių šimtų tūkstančių, o visų šalies gyventojų mastu, kurių yra arti pusantro šimto milijonų, katalikai sudaro tik apie ketvirtadalį procento. Bažnyčiai Bangladeše vadovauja 12 vyskupų, o sielovadoje jiems talkina apie 370 kunigų. Kunigystei besiruošiančių seminaristų yra virš šimto. Šešiolika iš jų, užbaigusių formaciją, iš popiežiaus rankų gavo kunigystės šventimus.

Popiežius neturėjo šiai progai paruošto pamokslo, bet skaitė homiliją, skelbiamą šventimų apeigyne. Joje visų prima priminta, kad Jėzus Kristus yra Naujojo Testamento Vyriausiasis kunigas ir kad jo dėka ir jame visa Dievo tauta vykdo kunigiškąją misiją. Tačiau kai kuriems savo mokiniams Viešpats suteikia pašaukimą misiją, kad Dievo tautoje jo vardu vykdytų mokytojo, kunigo ir ganytojo misiją.

„Jūs, brangieji sūnūs, - kreipėsi popiežius į vyrus, kuriems buvo suteikiami kunigystės šventimai, - gerai įsisąmoninkite, kad vykdydami mokymo pašaukimą, dalyvausite Kristaus, vienintelio mokytojo misijoje. Dalykitės su visais Dievo Žodžiu, kurį jūs patys džiugiai priėmėte.  Skaitykite jį ir uoliai medituokite, kad tikėtumėte tuo, ką skaitote; mokykite to, ko su tikėjimo išmokote; gyvenkite tuo, ko mokote“.

„Jūsų rankomis visos Bažnyčios vardu ant altoriaus nekruvinu būdu bus aukojama Kristaus auka. Gerai supraskite šios aukos kilnumą, atspindėkite jį savo gyvenime. Krikštu jūs įjungsite į Dievo tautą naujus narius, Atgailos sakramentu Kristaus ir Bažnyčios vardu atleisite nuodėmes, šventuoju aliejumi teiksite paguodą sergantiesiems, vadovaudami šlovinimui ir maldai jūs būsite Dievo tautos ir visos žmonijos balsas. Atsiminkite, kad jūs buvote išrinkti tarp žmonių ir paskirti jų labui rūpintis dieviškais reikalais, tad džiugiai ir su meile vykdykite Kristaus kunigiškąją tarnystę, stengdamiesi patikti ne sau, bet Dievui. Visada prieš akis turėkite Gerojo Ganytojo pavyzdį“.

Baigęs homiliją, popiežius pasveikino į Mišias gausiai susirinkusius Bangladešo katalikus. „Žinau, sakė Pranciškus, kad daugelis iš jūsų atkeliavote iš labai toli, kad kai kam kelionė truko net dvi dienas. Ačiū už jūsų dosnumą. Tai rodo kaip labai mylite Bažnyčią, kaip labai mylite Kristų. Ačiū už jūsų ištikimybę. Gyvenkite Palaiminimų dvasia, visada melskitės už savo kunigus, ypač už tuos, kuriems šiandien suteikiami šventimai. Dievo tauta remia savo kunigus malda“. (Vatikano radijas)

2017/12/01 07:00