Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Kalėdinė spaudos apžvalga

Vilnius - AP

2017/12/25 15:00

Kastantas Lukėnas

Lietuvos ganytojai džiaugdamiesi Kristaus Gimimo švente, primena ir ją paženklinusias ypatingas šio laiko malones: pal. Teofiliaus beatifikaciją, Nepriklausomybės šimtmečio jubiliejų, taip pat viltingai laukiamą popiežiaus Pranciškaus apsilankymą.

Vilniaus arkivyskupijos ganytojai Kalėdų sveikinime kviečia įžvelgti šios šventės  priežastį ir šaltinį: kas yra Tas, kuris mus surenka į vieną vietą, sukviečia namo? Čia pat atsakymas: tai dieviškasis Kūdikis, kuriam nebuvo vietos užeigoje, tačiau ten, kur jis užgimsta yra mūsų tikrieji namai. Ganytojai pažymi, kad Dievo meilė yra svarbiausia priežastis, dėl kurios Kalėdų naktį Dievo Sūnus gimė žmogumi. Tačiau vėl klausimas: kodėl vis dėlto patiriame tiek sunkumų ir kančios? „Dievas  yra su mumis, Jis yra arti. Ši žinia yra tikrovė ir šiandien. Jėzus nepašalino iš pasaulio visų negerovių ir sunkumų. Jis pats gimė ir gyveno varge, kad paskelbtų: ir sunkumuose Dievas yra su mumis.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kviečia įsiklausyti į Kalėdų dienos Mišių Evangeliją apie pradžioje buvusį Žodį, per kurį visa atsirado. Tardamas žodį Dievas kuria taip pat bendrystę su žmogumi. Ganytojas pabrėžia, jog ir žmonių tarpusavio bendravime žodis lieka svarbiausiu elementu, kurį tik papildo kiti raiškos būdai, taip pat techninės priemonės. Ypatingų švenčių dienomis vyskupas linki, kad „daugiau laiko praleistume vieni kitų artumoje, bendraudami tiesiogiai, sutelkdami dėmesį į šalia esantį žmogų, o ne į technines bendravimo priemones“. Jis taip pat aptaria tradicinius Kalėdų švenčių palydovus bei simbolius: dovanas ir gerus darbus, eglutę ir prakartėlę. Vyskupas Rimantas Norvila linki, kad visi tie dalykai ugdytų vis stipresnę bendrystę su Viešpačiu, ta bendrystė teapima mūsų aplinką, šeimas, bičiulius, visus geros valios žmones.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas rašo „Jėzus yra didžiausia Dievo dovana žmonėms. Per Jį su Juo ir Jame mums yra teikiamos visos kitos dovanos“ Tarp daugybės įvairių iš Dievo gautų dovanų Kaišiadorių ganytojas išskiria ypatingą vyskupijai ir visai Lietuvai suteiktą dovaną: palaimintąjį Teofilių. Sveikinimo žodyje toliau aptariama šventųjų artumo patirtis, padedanti patirti Dievo meilę. Dievo meilės patirtis prasideda Betliejuje, apsisprendus paimti Kūdikėlį Jėzų ant rankų, o drauge su Jėzumi apkabinti kitus. Vyskupas baigia sveikinimo žodį kviesdamas iš vaikų mokytis atsivėrimo Dievo meilei, drąsiai ir džiugiai išgyventi Kalėdas.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas sveikina tikinčiuosius senos bizantinės giesmės žodžiais: „Kristus gimsta, prikeldamas kadais puolusį atvaizdą“. Tai džiaugsmingas perkeitimas iš seno į naują, iš tamsos į šviesą, iš laikino į amžiną. Ganytojas kviečia švęsti Dievo atėjimą į pasaulį, parodyti Jam savo širdį, leisti užgydyti žaizdas.

Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas vaizdo įrašu perduotame adventiniame sveikinime kalba apie „šventuosius mainus“: Dievas atsiduoda žmogui, kad žmogus atsiduotų Dievui. Dievas tampa žmogumi, idant ir žmogus galėtų tapti dievišku. Ne tik žmonija laukia Dievo, Dievas taip pat trokšta įsikūnyti mūsų mintyse, žodžiuose ir darbuose. Primindamas Nepriklausomybės šimtmečio minėjimą Telšių vyskupas pabrėžia: esame didelė šeima, jos stiprybė priklauso nuo atsidavimo Dievui: kiek žmogus atsiveria Viešpačiui, tiek stipri jo širdis, jo šeima ir jo kraštas.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas vaizdo sveikinime dalijasi Izaijo pranašystės įžvalga: „Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą“: čia minima „tamsa“ gali reikšti mūsų patiriamas nesėkmes, nusivylimus, neteisybes. Tačiau Kalėdos atneša didžią Kristaus šviesą. Ši neregima šviesa – tai nauja viltis, nauja pradžia, susitaikymas, o svarbiausia – iš Dievo gaunamas atleidimas ir pakvietimas būti Jo vaikais.

Kalėdų sveikinimo žodyje arkivyskupas Lionginas Virbalas pažymi, kad Dievo Sūnus neatėjo kaip Visagalis; Jis atėjo kaip silpnas Kūdikis. Jis nenori mūsų priversti jėga, bet nori pakviesti savo meile ir laimėti širdis. Gimęs Kūdikis kviečia palikti iliuzijas, nuolatinį nepasitenkinimą ir eiti prie esminių dalykų. Ganytojas primena įkvepiančius tikėjimo liudytojus, tokius kaip pal. Teofilius Matulionis ar Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė; vargo ir priespaudos sąlygomis jie įžvelgė šviesą, išlaikė pasitikėjimą Dievo meile.

Kun. Vytenis Vaškelis laikraščio „XXI amžius“ skiltyje aiškina, kodėl Kalėdos yra dviguba šventė: pirmiausia džiugiai sveikiname Gimusįjį, be kurio nebūtų Atpirkimo, nebūtų nieko; kita vertus, tai mūsų šventė, nes dėkojame Jam už savo atnaujinamą gimimą iš aukštybės. Pasak kunigo, mūsų tikėjimo augimas „geriausia dovana Jėzui, kuriam nieko netrūksta, išskyrus mūsų širdis“.

Šiemet Jau 20-ąjį kartą į Lietuvą atkeliavo Betliejaus taikos ugnis, į Klaipėda ji atgabenta ne tik sausumos keliais, bet ir vandeniu.

„Bernardinai.lt“ redakcijos žmonės dalijasi prisiminimais: kaip vaikystėje suvokdavo pasaką apie Kalėdų Senelį. Komentare apibendrinama: dauguma vaikų augdami natūraliai supranta, kad Kalėdų Senelis yra metafora – mes visi vienas kitam esame Kalėdų Seneliai: milijonai norinčių slapta pradžiuginti kitą ir kurti šventinę nuotaiką.

2017/12/25 15:00