Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

A†A kun. Genrik Juzef Blaževič (1946–1979–2018)

2018 m. kovo 11 d. mirė kunigas Genrik Juzef Blaževič. Genrik Juzef Blaževič gimė 1946 m. birželio 9 d. Švenčionių r. Skarbiškės kaime. 1963 m. baigė Švenčionių vidurinę mokyklą, 1971 m. – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą ir dirbo kultūros namuose meno vadovu. Įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1979 m. gegužės 27 d. buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Genrik tarnavo Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijoje vikaru, 1982 m. paskirtas Rūdninkų Švč. Trejybės parapijos klebonu, 1985 m. – Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į Dangų parapijos administratoriumi, 1986 m. – vėl Rūdninkų Švč. Trejybės parapijos klebonu, kartu aptarnaujant Vaidotų šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapiją, vėliau aptarnavo Jašiūnų Šv. Onos parapiją. 1996 m. išvyko į Baltarusiją, kur dirbo pastoracinį darbą ketverius metus. Grįžęs į Lietuvą, gyveno Švenčionyse ir pagelbėjo vietos klebonui. 2005 m. paskirtas į Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapiją, kur ėjo rezidento, vėliau – administratoriaus pareigas. 2008 m. dėl susilpnėjusios sveikatos buvo atleistas iš administratoriaus pareigų ir gyveno Švenčionių globos namuose.

Velionio kūnas kovo 12 d. (pirmadienį) nuo 16 val. bus pašarvotas Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje (Laisvės a. 5, Švenčionys). Šv. Mišios už a. a. kunigą Genriką bus aukojamos kovo 12 d. (pirmadienį) 18 val. Švenčionių bažnyčioje.

Laidotuvių dieną (kovo 13, antradienį) šv. Mišios bus aukojamos Švenčionių bažnyčioje 10 val. lenkų kalba ir 12 val. lietuvių kalba. Po jų kunigo G. J. Blaževič žemiškieji palaikai bus palaidoti šios bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilniaus arkivyskupijos kurija 

2018/03/12 14:38