Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (baladžio 8)

Apžvalga - RV

2018/04/08 18:41

Kastantas Lukėnas:

Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė maldą ruošiantis Šventojo Tėvo vizitui. Sekmadieniais prieš Mišių palaiminimą kalbamoje maldoje meldžiama už popiežių Pranciškų ir prašoma, kad Viešpats Dievas „išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai“, o mums padėtų „išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią“.

Vilniuje nuo Velykų iki Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienio švęsta Gailestingumo savaitė. Visą savaitę devynis kartus per dieną Dievo Gailestingumo šventovėje aukotos Mišios lietuvių ir lenkų kalbomis, pamaldose buvo galima dalyvauti ir per Marijos radiją ar tiesioginę transliaciją internetu. Melstasi Gailestingumo vainikėlio, Rožinio malda, švęsta Valandų liturgija, vyko Švč. Sakramento adoracija. Šeštadienį nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios į Dievo Gailestingumo šventovę ėjo ekumeninė Šviesos kelio procesija. Dievo Gailestingumo sekmadienį Mišios iš Dievo Gailestingumo šventovės transliuotos LRT Kultūros kanalu. Vilniaus arkivyskupo ir apaštališkojo nuncijaus koncelebruotas Mišias anglų kalba transliavo EWTN Amžinojo Žodžio pasaulinis katalikų televizijos kanalas. Transliacija prancūzų kalba vyko per Radio Espérance „Vilties radiją“, beje, reguliariai pirmaisiais mėnesių penktadieniais radijo bangomis sujungiantį Dievo Gailestingumo šventovę Vilniuje su Paray-le-Monial šventove Prancūzijoje.

Dievo Gailestingumo sekmadienis iškilmingai minėtas ir Kaišiadorių katedroje – čia įrengtoje Dievo Gailestingumo koplyčioje gerbiamos Dievo Gailestingumo apaštalų Šv. Jono Pauliaus II, ses. Faustinos pal. kun. Mykolo Sopočkos relikvijos.

„Lietuvos žiniose“ ses Rasa Fausta Palaimaitė SF Dievo gailestingumo sekmadieniu skirtame komentare rašo: „Prisikėlusį Jėzų gali matyti tie, kurie nori tikėti“ Ji pabrėžia, kad autentiškas krikščioniškas tikėjimas prasideda tik nuo asmeninio dvasinio susitikimo su prisikėlusiu Jėzumi.

Portale „Pro Patria“ kun. Robertas Urbonavičius džiaugiasi, kad Lietuvoje išliko Velykų ryto procesija, nors yra nuomonių, kad ji netinka atnaujintai liturgijai, kai pagrindinis dėmesys tenka Velyknakčio šventimui. Kunigas ragina būti vilties ir džiaugsmo žmonėmis, nešti Kristaus Prisikėlimo žinią net ir tada, kai atrodo, kad ji niekam neįdomi ar nesuprantama.

Velykiniuose interviu dvasininkams tenka atsakyti į įvairius klausimus. Pavyzdžiui, „Respublika“ kun. Algirdui Toliatui uždavė klausimą: kadangi šiemet Velykos švęstos balandžio 1-ąją – ar tinka tokią dieną juokaujant meluoti? Dvasininkas atkreipia dėmesį į siaurą ribą, skiriančią egoistinį pasityčiojimą nuo draugiško ir meilingo pajuokavimo.

Trečiadienį Tverų parapija drauge su VDU Katalikų teologijos fakultetu surengė respublikinę mokslinę konferenciją „Parapija XXI amžiuje“. Konferencijoje svarstyta, kaip gaivinti priklausymo parapijai jauseną, ką parapija gali pasiūlyti jaunimui, šeimoms, taip pat visuomenės pakraščiuose atsidūrusiems žmonėms. Konferencija baigėsi Mišiomis, kurių metu vyskupo ir visos Dievo tautos akivaizdoje prisiekė naujai išrinktos pastoracinės tarybos nariai. Šiemet Tverų parapija švenčia 400 metų sukaktį nuo pirmosios parapijinės bažnyčios pastatymo.

Laikraštyje „XXI amžius“ aprašomas knygos „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ pristatymas Panevėžyje Gabrielės Petkevičaitės -Bitės viešojoje bibliotekoje. Vyskupas Linas Vodopjanovas dėkojo vyskupui emeritui Jonui Kauneckui už rūpinimąsi leidžiant knygą, padedančią populiarinti vyskupijos kankinio Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno gyvenimo liudijimą. Vyskupas Jonas Kauneckas kalbėjo apie ypatingą dvasinį artumą, siejantį jį su kun. Alfonsu Lipniūnu, apie daugybę žmonių, sustojančių pasimelsti prie jo kapo. Istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė priminė tą pačią seminariją baigusių trijų kunigų: Stasio Ylos, Alfonso Lipniūno ir Juozo Prunskio bendrystę.

Kovo pabaigoje Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejuje atidaryta prel. Stasio Žilio tapybos darbų paroda. Jo darbų parodos buvo surengtos ne tik Lietuvoje, bet ir Italijoje bei Kanadoje. Muziejuje eksponuojamus darbus autorius dovanojo Telšių vyskupijai.

„Lietuvos žiniose“ rašyta apie Radviliškio savivaldybės sumanymus įamžinti iš šio miesto kilusio Tėvo Stanislovo, kun. Mykolo Dobrovolskio OFM Cap atminimą. Apgailestaujama, kad centrinėje miesto dalyje stovėjusio jo gimtojo namo liko tik pamatai. Reikia taip pat renovuoti Tėvo Stanislovo sukauptą muziejinę ekspoziciją Paberžėje. 2018-ieji Seimo paskelbti Tėvo Stanislovo metais.

Ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF „Bernardinai.lt“ dienraštyje dalijosi bendravimo su sutvirtinamaisiais jaunuoliais patirtimi – kaip išgyventi nuolatinį buvimą Dievo akivaizdoje. Esame kviečiami išgyventi ne baudžiančią, bet gydančią ir mylinčią Akivaizdą,– drąsina sesuo vienuolė.

Portale „15 min“ Tomas Viluckas komentare apie laimę apibendrindamas sociologinių tyrimų duomenis teigia: „krikščioniška žinia milijonams pasaulio vyrų ir moterų yra gyvenimo įprasminimo versmė“. Jis pateikia pavyzdžiu Prancūzijos didvyrį žandarą Arnaud Beltrame, kuris paaukojo gyvybę ir iš teroristo išlaisvindamas įkaitę. Komentaro pabaigoje cituojamas popiežiaus Panciškaus pamėgtas kasdienybės šventumo apibūdinimas, taikomas „šventumo vidurinei klasei“. 

2018/04/08 18:41