Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Jaunimo sielovados forumas ir kiti savaitės įvykiai

Savaitės įvykiai - RV

2018/04/14 11:45

Kastantas Lukėnas:

Gailestingumo sekmadienį Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas homilijoje aiškino apaštalo Tomo mums duotą tikėjimo pamoką: krikščionybė nėra tik idėja, bet susitikimas su gyvu Asmeniu – Jėzumi Kristumi. Jėzaus ištarti žodžiai „Ramybė jums!“ nėra tik žmogiškas linkėjimas, bet gili ir didinga tikrovė. Jėzus sutaiko dangų ir žemę, žmones su Dievu, dovanodamas mums galimybę vėl įžengti į Dievo artumą, patirti tikrą širdies ramybę ir poilsį, – sakė ganytojas.

Penktadienį Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, taip pat kitose erdvėse vyko Jaunimo sielovados forumas. Jame svarstytos tos pačios temos, kaip ir būsimajame Vyskupų Sinode: jaunimas, tikėjimas ir pašaukimas. Forumą sukvietė LVK jaunimo pastoracijos taryba: tokie susitikimai paprastai rengiami kas dveji metai. Forumo metu Katalikų medijų centras surengė tiesioginę renginio transliaciją internetu. Šiemetiniame jaunimo sielovados forume dalyvavo gausesnis nei anksčiau būrys, daugiau kaip pustrečio šimto jaunuolių, jaunimo vadovų bei sielovadininkų iš visos Lietuvos. LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vysk. Darius Trijonis įvadiniame pranešime kalbėjo apie būsimojo jaunimo klausimams skirto Vyskupų Sinodo tikslus. Jis pabrėžė, kad popiežius Pranciškus iš Sinodo proceso laukia ne tik dokumente suformuluotų pastoracinių apmąstymų, bet konkrečių veiksmų, gairių, padėsiančių jaunimui artėti prie Bažnyčios. Vyskupas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad svarstant jaunimo temas kviečiama apmąstyti pašaukimą plačiąja prasme: pašaukimo ieškojimas susijęs su tikėjimo keliu. Kviesdamas tikėjimo kelyje stebėti ir interpretuoti ženklus jis pasidalijo asmeniniu liudijimu.

Kauno arkivyskupijos jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė pristatė pernai vykdytos priešsinodinės apklausos rezultatus: joje apibendrinti apie tūkstančio jaunuolių iš įvairių Lietuvos vietų atsakymai į Sinodo klausimyną. Tiesa, ji pastebėjo, kad ši apklausa atspindi daugiausia tikinčio jaunimo požiūrį, todėl jos rezultatai nesutampa su kitu neseniai skelbtu reprezentatyviu tarptautiniu tyrimu apie jaunimo religingumą. Lietuvos jaunuolių atsakymai į Sinodo klausimyną nuteikia viltingai: daugelis jų priklauso organizacijoms bei bendruomenėms, daugiau kaip 60 proc. atsakiusiųjų pareiškė, kad tikėjimas jiems svarbus. Jaunuoliams rūpi Bažnyčios dėmesys socialiniams klausimams, taikos ir dialogo kultūros siekis; jie norėtų suprantamesnės Bažnyčios kalbėsenos, taip pat atitikties tarp skelbimo ir gyvenimo tikrovės.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro darbuotoja Gintarė Dragūnaitė pasakojo apie kovo pabaigoje Romoje vykusį tarptautinį priešsinodinį jaunimo susitikimą ir jame parengtą dokumentą, kuriame apibendrintos tiesiogiai susitikime, taip pat per socialinius tinklus dalyvavusiųjų įžvalgos. Beje Tarptautiniame jaunimo susitikime išryškėjo jaunimo įvairovė, tačiau visus vienijo meilė Bažnyčiai ir rūpinimasis ja. Lietuvos jaunimo delegatė, savo įžvalgomis anksčiau pasidalijusi žiniasklaidoje, taip pat pabrėžė bendruomeniškumo siekį, taip pat autentiškumo iššūkį, kurį jaunuoliai kelia Bažnyčiai ir sau. Jaunimas viltingai žvelgia į šeimą: ją jaunuoliai mato kaip kelią tinkamai perduoti tikėjimą ir kurti svetingai priimančią, gydančią Bažnyčios bendruomenę. Pasaulio jaunimui rūpi socialinės temos, aktualieji pasaulio klausimai.

Forumo diskusijose dalyvavo ne tik krikščioniškąjį tikėjimą praktikuojantys, bet taip pat dar ieškantys tiesos jaunuoliai. Dalyviams buvo pasiūlyti devyni teminiai susitikimai. Mišiomis prasidėjęs Jaunimo forumas baigtas viešu maldos ir liudijimų vakaru Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje.

Tą patį penktadienį Vilniaus universiteto Teatro salėje vyko diskusija „Jaunoji karta globalizacijos akiratyje: ar esame užaugę juos ugdyti?“. Drauge su Lietuvos jaunimo ugdymo specialistais diskusijoje dalyvavo ir svečias, tarptautinio katalikų judėjimo Comunione e Liberazione brolijos prezidentas kun. Julian Carron. Diskusijoje svarstyta: ko jaunoji karta ieško greitai kintančiame ir globalėjančiame pasaulyje? Ar suaugusieji pasirengę augti ir keistis drauge su jaunimu?

Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį Kaune, istoriniuose Ateitininkų rūmuose vyko Ateitininkų Federacijos suvažiavimas. Du šimtai ateitininkų moksleivių, studentų bei sendraugių aptarė praėjusių metų veiklą, rinko atsakinguosius į organizacijos valdymo struktūras. Ateitininkų federacijos pirmininku išrinktas ekonomistas Justinas Juknys. Suvažiavimas prasidėjo Mišiomis, kurių metu dvidešimt įvairaus amžiaus ateitininkų pasižadėjo gyventi šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje“. Federacijos dvasios tėvas arkivyskupas Gintaras Grušas homilijoje kalbėjo apie Lietuvos jaunimo atsinaujinimo galimybę, susijusią su artėjančiu popiežiaus Pranciškaus vizitu.

Ketvirtadienį Kupiškio rajone, Skapiškyje vyko edukacinė konferencija „Scientia et historia 2018“, kurioje Lietuvos šimtmečio šviesoje aptarti kankinių bei tremtinių gyvenimo liudijimai. Pal. Teofilius Matulionis – laisvas kalinys – buvo pristatytas kaip šimtmečio žmogus. Lietuvos šimtmečio šviesoje buvo aptartas ir Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio dvasinis bei kultūrinis palikimas.

Laikraštyje „XXI amžius“ kun. Vytenis Vaškelis rašo apie kiekvieno krikščionio pašaukimą į šventumą, remdamasis pirmadienį popiežiaus Pranciškaus šia tema paskelbtu apaštališkuoju paraginimu. Apie paraginimą „Gaudete et exsultate“ „Bernardinai.lt“ dienraštyje rašė taip pat Toma Bružaitė: „Šventumo kelias veda prieš srovę“. Rosita Garškaitė komentavo daug atgarsių sukėlusią Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono kalbą susitikime su katalikų atstovais Bernardinų kolegijoje, kur prezidentas kvietė naujai pažvelgti į religijos viešąją raišką, ragino kurti dialogą tarp valstybės ir Katalikų Bažnyčios. (Vatikano radijas)

2018/04/14 11:45