Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Lietuvos vyskupų dėmesys katalikiškai žiniasklaidai


Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos rinkliava nuo šiol bus rengiama visose Lietuvos vyskupijose. Taip nusprendė katalikų ganytojai Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) plenariniame posėdyje Vilniuje vasario 22-23 dienomis. LVK sekretoriato išplatintame informaciniame pranešime sakoma, kad vyskupijose įvesta rinkliava skirta katalikiškai žiniasklaidai paremti ir Bažnyčios komunikacijos darbuotojams išlaikyti. Pusė rinkliavos metu surinktų lėšų bus skiriama nacionalinei, o kita pusė – vyskupijose veikiančiai katalikų žiniasklaidai. Pasaulinė komunikavimo priemonių diena paprastai švenčiama per Šeštines – Kristaus Dangun įžengimo šventę.

Ganytojai, be daugelio kitų klausimų, svarstė istorinių metrikų knygų apsaugos ir išsaugojimo būdus, skiriant ypatingą dėmesį senesniems kaip 100 metų bažnytiniams dokumentams, Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams Lietuvoje ir kovo 6 dieną švęsimam Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadieniui, patvirtino šios šventės bendruomeninę maldą, kurią sukūrė įvairiuose pasaulio žemynuose gyvenantys lietuviai ir kvietimą, kurį parengė LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas.

Vyskupai taip pat apsvarstė LVK sekretoriato, Lietuvos Caritas, Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro, Lietuvos šeimos centro bei Lietuvos katechetikos centro praėjusių metų veiklos ataskaitas, nutarė kitą LVK plenarinį posėdį surengti Marijampolėje, 2016 m. balandžio 4 d.

Lietuvos episkopato plenariniame posėdyje Vilniuje vasario 22-23 dienomis dalyvavo arkivyskupai Gintaras Grušas, Lionginas Virbalas SJ, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta SJ, Jonas Ivanauskas, Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis ir Linas Vodopjanovas OFM. (Vatikano radijas)

Prel. E. Putrimas Australijoje

Australijos lietuvių katalikų laikraštis „Tėviškės Aidai“ praneša, jog prel. E. Putrimas, LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį, kovo 6 d., lankysis Adelaidėje, kur ryte vadovaus Rožinio maldai ir iškilmingoms šv. Mišioms Šv. Kazimiero Koplyčioje ir pavakare Melburne, kur vadovaus Mišioms Šv. Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Pastarąsias Mišias Lietuvoje tiesiogiai transliuos Marijos radijas. Melburne prelatas Putrimas dalyvaus katalikiško laikraščio „Tėviškės Aidai“ 60 metų sukakties minėjime. LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai lankys Australijos lietuvių bendruomenes Sidnėjuje, Kanberoje, Melburne ir Adelaidėje vasario 28 – kovo 6 dienomis. (Vatikano radijas)