Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Gegužinių pamaldų užbaiga, diakonų ir kunigų šventimai Telšių vyskupijoje


2016 m. gegužės 31 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo švenčiami tituliniai šios Šventovės atlaidai. Tą dieną, kada Bažnyčia mini Švč. M. Marijos Apsilankymą pas šv. Elžbietą, šioje pagrindinėje Telšių vyskupijos Šventovėje dviem Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos absolventams, baigusiems seminariją ir įgijusiems religijos mokslo magistrus, buvo suteikti diakonato šventimai. Iš Gargždų Šv. Mykolo Arkangelo parapijos kilusį Donatą Litviną ir iš Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos kilusį Antaną Budrecką diakonais, Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ prašymu, jam pačiam negalint dalyvauti, pašventino Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

12 val. vyko iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, asmeninis apaštalinio nuncijaus Lietuvoje sekretorius  kun. Mindaugas Šlaustas, Gargždų parapijos klebonas, dekanas kan. Jonas Paulauskas, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos administratorius kan. Zenonas Degutis, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centų direktorius, vyskupo vikaras mons. kan. Rimantas Gudlinkis, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis,  seminarijos vadovai, dėstytojai, Žemaičių Kalvarijos Šventovės kapitulos kanauninkai ir kiti kunigai.  Liturgijoje patarnavo vienas diakonas ir Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojimams vadovavo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos vargonininkė Kristina Kondratavičienė, apeigas komentavo kan. Andriejus Sabaliauskas, Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Šv. Mišių pradžioje vyskupas L. Vodopjanovas OFM pasveikino visus susirinkusiuosius į titulinius Bazilikos Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elžbietą atlaidus ir pakvietė Šv. Mišiose melstis už du jaunus vyrus, kuriems Mišių metu bus suteikti diakonų šventimai. Po Evangelijos kandidatus šventimams vyskupui pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. R. Norkus.

Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupijos vyskupas išryškino diakonų Bažnyčioje atsiradimo aplinkybes, jų svarbią, atsakingą ir reikalingą tarnystę. Vyskupas citavo popiežių Pranciškų, kuris Romoje kalbėdamas diakonams pastebėjo, jog šių dienų visuomenėje reikia kuo daugiau atsidavusių tarnų, kad neįsigalėtų samdinio dvasia. Vyskupas kalbėjo, jog tiek pasaulietinėse sferose, tiek ir Bažnyčioje vis labiau kyla pavojus įsigalėti samdinystei – padarau tik tiek, kiek man užmoka. Padarau tik tiek, kiek man naudinga ir nenoriu aukotis. Vyskupas davė keletą pavyzdžių į ką reikėtų lygiuotis mokantis tarnauti Dievui ir žmogui, nesitikint iš to jokios naudos. Toks pavyzdys – Dievo Motina Marija, einanti lankyti savo giminaitės Elžbietos. Ji tai darė be jokio išskaičiavimo ar asmeninės naudos, o iš meilės Dievui ir artimui. Taip pat pamokslininkas, kreipdamasis į būsimus diakonus, pabrėžė, jog būtina visada išlikti atviriems kitam, kad galėtum būti visada pasiruošęs patarnauti. Svarbu išmokti aukoti laiką ne tik savo poreikiams, bet dalintis juo su kitu, kuriam reikalinga pagalba ar parama. Apie tokį uolų dvasininką vyskupas papasakojo, prisimindamas savo patirtį pranciškonų vienuolyne. Ganytojas drąsino visus: ir kunigus, ir diakonus, ir pasauliečius būti tarnų dvasios ir džiugiai bei uoliai, nepavirtus į savanaudiškai mąstančius samdinius, skelbti Gerąją Evangelijos Žinią pasauliui.

Po visų iškilmių naujieji diakonai dėkojo juos šventinti sutikusiam Telšių vyskupijos vyskupui J. Borutai SJ, juos, Telšių vyskupijos vyskupo prašymu, pašventinusiam Panevėžio vyskupijos vyskupui L. Vodopjanovui OFM, tėviškių parapijų klebonams, Telšių kunigų seminarijos vadovams bei dėstytojams, savo artimiesiems ir visiems tikintiesiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie jų formacijos ir rengimuisi diakonystei, vėliau ir kunigystei.

Naujuosius diakonus sveikindamas vyskupas L. Vodopjanovas OFM įteikė ir paskyrimus bei atminimo dovanėles – abu diakonai Antanas Budreckas ir Donatas Litvinas nuo šiol darbuosis Telšių vyskupijos kurijoje.

Po iškilmių, atminimui su iškilmių dalyviais padarytos bendros nuotraukos, Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose buvo surengta nuotaikinga, šventinė agapė, kurios metu sveikinti naujieji diakonai, vyko gražus, šiltas iškilmių dalyvių tarpusavio pabendravimas. 

 

Gegužinių pamaldų užbaiga

Baigiantis gražiajam Dievo Motino Marijos garbei skirtam gegužės mėnesiui Gegužinės pamaldos Telšių vyskupijoje tradiciškai iškilmingai buvo užbaigtos 2016 m. gegužės 31 dienos vakarą Plungėje. Gegužės 31 dieną – Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą liturginėje šventėje, Telšių vyskupijos dangiškojo globėjo kankinio šv. Justino iškilmės išvakarėse, gausus būrys maldininkų rinkosi į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, kurioje vakarinių Šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ. Koncelebravo Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas, Plungės parapijos klebonas kun. Julius Meškauskas, šioje parapijoje dirbantys kunigai. Liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir trys diakonai, kurie šiose iškilmingose pamaldose dalyvavo savo kunigystės šventimų išvakarėse.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ išryškino susirinkusiesiems šios liturginės šventės – Marijos Apsilankymo pas savo giminaitę Elzbietą esmę ir svarbumą. Ši šventė moko kiekvieną tikintįjį gyvenimo kelyje gyventi tarnystės ir pasiaukojimo dvasia. Ganytojas ragino visus nuolat, net ir pasibaigus gegužė mėnesiui, savo namuose ir asmeninėse maldose kreiptis į Dievo Motiną Mariją, pasitikėti jos užtarimu ir taip per ją artėti prie Dievo. Vyskupas ragino branginti ir neužmiršti pirmųjų šeštadienių maldingumo praktikos nuolat pavedant save, savo šeimas, jaunimą Marijos globai ir kvietė pasiaukoti Švenčiausiajai Nekaltajai Marijos Širdžiai. Ganytojas taip pat padėkojo maldininkams už Gegužinių pamaldų giedojimo tradicijos puoselėjimą, nes, anot Plungės parapijos klebono kun. J. Meškausko, ši tradicija šioje parapijoje gyva ir gyvastinga. Per visą gegužės mėnesį prie Plungės mieste esančios Lurdo grotos tikintieji rinkosi kas vakarą ir gana nemaži būreliai čia melsdavosi, kreipdamiesi į Dievo Motiną. Vyskupas linkėjo ir toliau nenutraukti ryšio su Marija ir visada nuoširdžiai į ją kreiptis.

Po Šv. Mišių nuo Plungės bažnyčios, miesto gatvėmis nuvilnija graži procesija, kuri, vadovaujama Telšių vyskupijos ganytojo, kartu su trimis diakonais: Audriumi Undraičiu, Rolandu Kazlausku, Vidmantu Daugėla, Telšių kunigų seminarijos rektoriumi kun. Ramūnu Norkumi, seminaristais, Plungės parapijos kunigais ir dideliu būriu tikinčiųjų, giedant giesmes Dievo Motinai Marijai, patraukė prie Lurdo grotos. Čia, vadovaujant vyskupui, buvo giedamos Gegužinės pamaldos, po kurių padėkos žodžius pamaldų dalyviams tarė ir gražia tradicija Telšių vyskupijoje užbaigti Gegužines pamaldas prie Lurdo grotos Plungėje, pasidžiaugė šios parapijos klebonas, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas kun. J. Meškauskas.

Po pamaldų svetingojo dekano dėka pamaldų dalyviams buvo surengta vakarienė. Telšių vyskupijoje gyvuoja graži tradicija - Gegužinės pamaldos pradedamos prie Palangos Lurdo grotos, o jų iškilminga užbaiga visada vyksta Plungėje, prie taip pat ten esančios Lurdo grotos.

 

Kunigų šventimai Telšių vyskupijos katedroje

Birželio 1 dieną Telšių vyskupijoje iškilmingai minimas šios vyskupijos globėjas, pirmųjų krikščionybės amžių kankinys, filosofas, rašytojas, gilus mąstytojas Justinas. Tą dieną į Telšių vyskupijos Katedrą 12 val. iškilmingoms Šv. Mišioms rinkosi gausus būrys maldininkų bei dvasininkų ir iš kitų Lietuvos vyskupijų. Šv. Mišioms, kurių metu buvo pašventinti trys nauji kunigai, vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus ir dar keliasdešimt kitų kunigų. Šv. Mišių metu, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos grigališkojo choralo giedotojų grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio, liturgijoje patarnavo trys diakonai: Gediminas Paulius, Donatas Litvinas ir Antanas Budreckas bei Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai.

Šv. Mišių pradžioje procesijos būdu pirmiausia buvo nueita prie Katedros antrajame aukšte esančio Telšių vyskupijos globėjo garbei skirto šv. Justino altoriaus. Čia buvo pagerbtos neseniai altoriuje Telšių vyskupijos vyskupo J. Borutos SJ rūpesčiu viešam garbinimui išstatyta šventojo Justinos relikvija. Prie altoriaus, smilkant pagerbus relikvijas, vyskupas papasakojo, jog šio šventojo relikvija buvo parvežta iš Romos, o rasta Alsėdžių parapijos kapinių koplyčios altoriuje, kur ją įdėjo tuometinis Žemaičių vyskupijos vyskupas Motiejus Valančius. Relikvija rasta remontuojant minėtą koplyčią. Nuo dabar ji saugoma Telšių vyskupijos Katedroje Šv. Justino garbei skirtame altoriuje. Kalbėdamas vyskupas prisiminė ir pirmąjį Telšių vyskupijos ganytoją Justiną Staugaitį, kurio vardo diena kaip tik birželio pirmoji, o šiemet sukanka 150 metų nuo jo gimimo ir 90 metų nuo jo tapimo vyskupu ir ingreso į Telšių vyskupijos Katedrą. Prie šio altoriaus buvo meldžiamasi, prašant, kad šv. Justinas ir toliau globotų Telšių vyskupiją. Taip pat buvo sustota ir pagerbta kito šventojo relikvija – tame pačiame antrajame Katedros aukšte yra šv. Pranciškaus Asyžiečio garbei skirtas altorius, kuriame taip pat saugoma šio šventojo relikvija. Telšių vyskupijos ganytojas priminė, jog ketverius metus šioje vyskupijoje kaip jo augziliaras darbavosi vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kuris priklauso pranciškonų vienuolijai. Jis šiuo metu yra pakirtas Panevėžio vyskupijos vyskupu. Telšių vyskupijos vyskupas pakvietė visus melsti naujajam Panevėžio ganytojui visų reikalingų malonių nelengvame ir kilniame ganytojo darbe jau kitoje vyskupijoje.

Po Evangelijos tris diakonus, besiruošiančius priimti kunigystės šventimus Telšių vyskupijos vyskupui pristatė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Trys Telšių kunigų seminarijos absolventai, religijos mokslų magistrai: iš Šilutės Šventojo Kryžiaus parapijos kilęs Rolandas Kazlauskas, iš Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos kilęs Vidmantas Daugėla ir iš Tauragės Švenčiausiosios Trejybės parapijos kilęs Audrius Undraitis, Telšių vyskupijos vyskupo J. Borutos SJ rankų uždėjimu buvo pašventinti kunigais.

Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo: „Šie broliai po rimto svarstymo bus įšventinti kunigais, idant tarnautų Kristui Mokytojui, Kunigui ir Ganytojui, kuriam tarnaujant jo Kūnas – Bažnyčia – tampa Dievo tauta ir yra statoma bei tobulinama kaip šventovė. Jie bus įšventinti tikrais Naujojo Testamento kunigais, kad būdami panašūs į Kristų, vyriausiąjį ir amžinąjį Kunigą, ir suvienyti su vyskupu kunigyste, skelbtų Evangeliją, ganytų Dievo tautą ir garbintų Dievą, pirmiausia atnašaudami Viešpaties auką“. Vyskupas priminė, kad tapę kunigais šie Bažnyčios tarnai teikdami sakramentus padės tikintiesiems gyventi malonės gyvenimą ir patys uoliai ir tvirtai, kaip šv. kankinys Justinas, skelbdami Evangeliją yra pakviesti eiti šventumo ir ištikimybės Dievui bei Bažnyčiai keliu. Baigdamas vyskupas būsimiesiems kunigams linkėjo: „Būkite vieningi su vyskupu ir jam pakluskite. Stenkitės tikinčiuosius sujungti į vieną šeimą, kad juo būtų galima per Kristų Šventojoje Dvasioje nuvesti pas Dievą Tėvą. Visuomet prieš akis turėkit pavyzdį Gerojo Ganytojo, kuris atėjo tarnauti, o ne kad jam tarnautų, kuris atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.

Po šventimų naujuosius kunigus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas, o iškilmių pabaigoje jau jie dėkojo ganytojui, seminarijos vadovams ir dėstytojams, savo tėviškių ir parapijų, kuriose jau darbavosi iki šiolei, klebonams bei artimiesiems ir visiems tikintiesiems.

Po pamaldų iškilmių dalyviai aplankė pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo Justino Staugaičio ir pirmojo Telšių kunigų seminarijos rektoriaus kankinio, Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus kapus Katedros kriptoje.

Po visų pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko šventiniai pietūs, kuriuose dalyvavo dvasininkai, seminaristai, neoprezbiterių giminės bei svečiai

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas