Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Kelionės

Pal. Pauliaus VI mirties metinės


Rugpjūčio 6 dieną sukako pal. popiežiaus Pauliaus VI mirties 38 metinės. Italas popiežius, buvęs Milano arkivyskupas Giovanni Battista Montini, mirė Kastelgandolfe 1978 metais po penkiolikos pontifikato metų per liturginę Kristaus Atsimainymo šventę.

Pal. Pauliaus VI ir pal. Kalkutos Motina Teresė

Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano”, publikacijoje pal. Pauliaus VI mirties metinių proga prisiminė jo ryšius su pal. Kalutos Motina Terese. Užbaigdamas istorinę kelionę į Bombėjų 1964 metais, kur jį važiuojantį automobiliu iš oro uosto į Eucharistinį kongresą pakelyje lydėjo keturi milijonai žmonių, popiežius Paulius VI pranešė, jog automobilį, kuriuo jis keliavo, padovanos Kalkutos Motinai Teresei, kad panaudotų vargšų reikalams.

Simboliškas ir kartu konkretus popiežiaus gailestingumo gestas tuomet nustebino daugelį. Tačiau tai buvo ne pirmoji jo parama pal. Motinos Teresės artimo meilės darbams. Milano arkivyskupijos Montini fondo archyve esantis 1959 metų dokumentas liudija, jog būsimasis popiežius Paulius VI, tada dar Milano arkivyskupas, perdavė monsinjorui Pignedoli penkis milijonus lirų, jam dovanotų kai buvo paskirtas kardinolu, nurodydamas didesnę sumos dalį paskirti Indijai, kad Kalkutoje Motinos Teresės kongregacija galėtų už du milijonus septynis šimtus tūkstančių lirų įsigyti automobilį ligonių ir pabėgėlių reikalams ir milijoną lirų Delyje statomai naujai bažnyčiai.

Pirmosios trys istorinės pal. Pauliaus VI kelionės

Paulius VI, užbaigęs Vatikano II Susirinkimą ir Bažnyčią išvedęs į posusirinkiminius laikus, pradėjo popiežių apaštalikąsias keliones naujaisiais laikais. Pirmosios trys pal. Pauliaus VI tarptautinės kelionės įvyko dar tebevykstant Vatikano II Susirinkimui. Trumpai prisiminkime jas:

Pirmoji - į Šventąją Žemę 1964 sausį, tapusi pamatinės svarbos įvykiu krikščionių vienybei. Jos metu Paulius VI Jeruzalėje susitiko su  Konstantinopolio patriarchu Atenagoru. Antroji kelionė - į Indiją ir dalyvavimas nacionaliniame eucharistiniame kongrese Bombėjuje 1964 gruodį, paskatino popiežių Paulių VI parašyti garsiąją encikliką apie tautų pažangą „Populorum progressio“. Trečioji - į Jungtines Tautas 1965 spalio 4 d., kur pirmą kartą Romos vyskupas kalbėjo Generalinei asamblėjai, ragindamas pasaulio tautas niekados daugiau nebekariauti („Niekados daugiau karo!“). (Vatikano radijas)