Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (vasario 11)


Kastantas Lukėnas: 

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirta svetainė www.teofilius.lt papildoma vis naujais įrašais. Skiltyje „Kelionė su Teofilium“ vasario mėnesį palydi tekstas „Eucharistija persmelktas dvasingumas“. Jame primenama, kaip garbingajam arkivyskupui Teofiliui kilo mintis pastatyti „malonų Dievui ir brangų Tėvynei paminklą“ katalikiškos Lietuvos 550 metų ir laisvos Tėvynės 20 metų sukaktims paminėti. Tas nesugriaunamas paminklas – amžinoji Švenčiausiojo Sakramento adoracija, jo iniciatyva pradėta Šv. Mikalojaus seserų benediktinių bažnyčioje. Mons. Algirdo Jurevičiaus mintys baigiamos klausimu: kokį išliekančios dvasinės vertės paminklą galėtume pasiūlyti artėjančiam mūsų Valstybės atkūrimo šimtmečiui?

Kauno seserys benediktinės prisimindamos šią iniciatyvą Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų proga kviečia tikinčiuosius į Švč. Sakramento adoraciją už Lietuvą. Adoracija rengiama kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį.

Mėnraštyje „Artuma“ apie garbingąjį Arkivyskupą Teofilių straipsnyje „Ištikimas Dievui ir žmonėms“ rašo Vanda Ibianska. Ji be kita ko primena, kad eidamas dvasininko tarnystę jis visomis jėgomis kovojo su girtavimu, o 1957-uosius buvo paskelbęs blaivybės metais.

„Kalbos skrynelėje“ Violeta Micevičiūtė siūlo ekskursiją po vardų ir pavardžių kilmės įdomybes ir baigia straipsnį mintimi: „Pati Teofiliaus Matulionio vardo ir pavardės etimologija mums sako, kad jis yra tikras Dievo bičiulis ir mums visiems Dievo dovana“.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje apie būsimą Teofiliaus Matulionio beatifikaciją mintimis dalijasi apaštalinis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Antrašte pabrėžiama: „Artėjanti beatifikacija svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, ne tik katalikams“. Interviu iškeliamas garbingojo Teofiliaus parodytas kunigystės pavyzdys, tarnaujant visų tautinių bendruomenių žmonėms, – turint savo tapatybę, tačiau neužsisklendžiant joje. Į Saulenos Žiugždaitės klausimą  apie galimą popiežiaus Pranciškaus vizitą nuncijus atsako: „Nenoriu sužadinti nepagrįstų lūkesčių, tačiau popiežius ne kartą yra sakęs, kad tikrai nori atvažiuoti. <…> Aš manau, kad tikrai jį pamatysime Lietuvoje“.

Prieš Seimo sesiją, kurioje skubos tvarka bus svarstomos priemonės užkirsti smurtui kelią šeimose, nuo ekranų nesitraukė smurto vaizdai. Šeimas vienijančios organizacijos pakvietė į maldos akciją, kad kovojant su smurtu nebūtų padaryta žala visoms Lietuvos šeimoms ir būtų gerbiama konstitucinė tėvų teisė auklėti savo vaikus.

Arkivyskupas Gintaras Grušas Vilniaus arkikatedroje sakytame pamoksle pabrėžė, kad sveika visuomenė nesukuriama įstatymo vėzdu;sveikai visuomenei būtinos sveikos šeimos. „Tai, kiek daug dėmesio viešojoje erdvėje buvo skirta konkretaus įstatymo viena nuostatai ir kiek mažai buvo kalbama apie tai, kaip realiai padėti šeimoms, rodo , jog mažai suprantama, kur glūdi tikrosios problemos šaknys“, – sakė ganytojas.

Žodingų diskusijų fone atgaivą teikia istorijos apie veiklios meilės iniciatyvas. „Bernardinai.lt“ dienraštyje pasakojama apie Kretingoje įsikūrusį jau dešimtmetį gyvuojantį vaikų dienos centrą. Centro vadovė Margarita Lizdenytė jau seniai suvokė, kad neužtenka dirbti su vaikais, reikia taip pat profesionalios pagalbos jų tėvams. Ji dalijasi motyvuojančiomis sėkmės istorijomis ir sako: „Vaikams buvimas Šv. Antano dienos centre teikia tikrą vidinį išgydymą“.

Trečiadienį minėta Maldos prieš prekybą žmonėmis diena. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ atstovės Dalios Sakalauskaitės-Babravičės tekste supažindinama su viena iš šiuolaikinės prekybos žmonėmis formų – vergišku darbu be atlygio.

Laikraštyje „XXI amžius“ Pasaulinės ligonių dienos proga pateikiamame Daivos Mordusienės straipsnyje „Ligonių patepimo sakramentas ir jo gydanti galia“ medikė autorė dalijasi savo patirtimi ir įžvalgomis.

Kun. Vytenis Vaškelis su dėkingumu aprašo gautą profesionalią medikų pagalbą, tačiau drauge pabrėžia maldos pirmenybę, apmąsto Viešpaties veikimą per užtarimo maldas. „Jei susergame, bet kuriuo atveju malda kreipiamės į gydytojų gydytoją Jėzų <…> Jei reikia, nedelsiant ieškome medikų pagalbos – juk Viešpats ir per juos mums maloningai padeda“, – rašo kunigas.

Praėjusį trečiadienį Kulautuvos bendruomenei buvo pristatytas bažnyčios projektas. Parapijos klebonas Ladislovas Baliūnas SJ džiaugėsi, kad po ilgų diskusijų pagaliau buvo išrinktas vienas, sulaukęs didžiausio pritarimo. Ant senosios 2012 m. sudegusios bažnyčios pamatų iškilsiančio pastato architektūra derinta su medine varpine, išlikusia po gaisro.

LRT.lt. portale paskelbtas Vladimiro Laučiaus pokalbis su arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičium. Interviu aptariami iššūkiai krikščionybei šiandienos Europoje ir pasaulyje. Arkivyskupas pabrėžia, kad Bažnyčia nesiekia kompromisais taikytis prie vartotojiškos ir nekrikščioniškos visuomenės. Pasak jo, krikščioniškąsias šeimos, gyvybės, pagarbos žmogui vertybes privalo ginti kiekvienas nuoseklus krikščionis politikas.

Vilkaviškio vyskupijos svetainėje pranešama apie Rudaminoje vykusį kun. Juozo Zdebskio žūties metinių minėjimą. Primenamas šio kunigo kankinio atodūsis mąstant apie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą: „Maldauti stiprybės“. (Kastantas Lukėnas)