Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Kovo 4 d. minime Šv. Kazimierą, Lietuvos globėją


Gyvenęs 1458—1484 m., Kazimieras plačiai žinomas ir gerbiamas šventasis, kurio žemiškieji palaikai ilsisi Vilniaus arkikatedroje. Istoriniai šaltiniai, amžininkų liudijimai rodo, kad šventasis Kazimieras pradėtas gerbti iš karto po jo mirties, 1484-aisiais.

Kazimieras, gimęs karalių šeimoje, buvo išsilavinęs, išmintingas žmogus, prabangos ir malonumų aplinkoje išdrįsęs drąsiai, atvirai irtis prieš visuotinę nuomonę, aktyviai ir nedviprasmiškai pasirinkti krikščioniškas vertybes: tikėjimą, maldą, rūpestį vargšais, ištikimybę, skaistumą, saiką. Šis šventasis visais istorijos laikotarpiais buvo ženklas ir nuolatinis kvietimas nesitaikstyti su įvairius pavidalus atrandančiu blogiu, rinktis tai, kas teikia tikros laimės skonį.

Šv. Kazimieras ypatingai globojo likimo nuskriaustuosius, ligonius. Pasakojama, kad pavargėliai jį vadino guodėju, našlės – globėju, našlaičiai – tėvu. Apsisprendęs gyventi radikaliai teisingai, nesižvalgant į kairę ar į dešinę ir neieškant kompromiso su nuodėme,  Kazimieras nuo seno buvo pavyzdys jaunimui. 1948 m. bir­že­lio 11 d. po­pie­žius Pi­jus XII šv. Ka­zi­mie­rą pa­skel­bė „vi­sos lie­tu­vių jau­nuo­me­nės ypa­tin­gu, dan­gu­je esan­čiu, Glo­bė­ju pas Die­vą“.

Popiežius Pranciškus sveikindamas Lietuvos jaunimo dienos 2013 metais proga palinkėjo: „Jūsų globėjas šv. Kazimieras jums tegul padeda ieškoti Kristaus ir nenuilstamai nešti jį kitiems“. Pranciškus paragino: mokėkite parodyti gailestingąjį ir mylintį Dievo veidą, būkite dėmesingi kitiems, ypatingai vargšams ir silpniems, paliudykite brolišką meilę, kuri nugali egoizmą ir užsidarymą (Pranciškus, Roma, 2013 birželio 21 d.)

Lie­tu­vo­je pa­sta­ty­ta 15 Šv. Ka­zi­mie­ro var­do baž­ny­čių, ne­ma­žai jų ir Len­ki­jo­je. Šv. Ka­zi­mie­ro at­mi­ni­mas pa­skli­do po ša­lį krikš­to var­dais, įau­go į liau­dies kū­ry­bą. Jo sta­tu­las ir pa­veiks­lus ran­da­me bažnyčio­se, kop­ly­tė­lė­se, mies­tų her­buo­se. Daž­niau­siai jis vaiz­duo­ja­mas su kryžiu­mi ir trižie­de le­li­ja ran­ko­se. Šv. Kazimiero kultas paplitęs ir Italijoje, Nyderlanduose.

Lietuvoje šį savaitgalį Šventojo Kazimiero iškilmių proga vyksta nemažai renginių, sutikimų  susitikimai su vienuoliais, ekskursijos, parodos. Vilniečiai ir miesto svečiai ypač kviečiami aplankyti Vilniaus Katedros Šv. Kazimiero koplyčią, pasimelsti prie karalaičio kapo ir dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose. (Vatikano radijas)