Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Savaitės apžvalga (kovo 4 d.)


Kastantas Lukėnas

Tris dienas Vilniuje švęsta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventė. Renginiai, koncertai, susitikimai, ekskursijos vyko Vilniaus arkikatedroje, Katedros aikštėje ir Bažnytinio paveldo muziejuje. Mugėje Katedros aikštėje buvo įrengtos Vienuolių, Caritas, Katedros bendruomenės palapinės. Katedroje pristatyta Šv. Kazimiero statulėlių nuotraukų paroda. Šeštadienio naktį Katedroje prasidėjo „Karališka naktis“ – Šv. Kazimiero koplyčioje vyko maldos budėjimas.

Šeštadienį Panevėžyje taip pat švęsta vyskupijos globėjo Šv. Kazimiero šventė. Katedroje aukotos Šv. Mišios, vyko katechezė, šlovinimas, adoracija. Įvairiose miesto erdvėse organizuotos kūrybinės dirbtuvės, kurių temos atitiko šventajam Kazimierui būdingas dorybes. Mieste vaišintasi „Šv. Kazimiero sriuba“. Po vakaro maldos ir dalyvių apdovanojimo Juozo Miltinio dramos teatre vyko spektaklis.

Šiauliuose Šv. Kazimiero iškilmių proga Šv. Kazimiero ordinas šiemet nominavo Šiaulių miesto bei regiono „Tikėjimo sklaidos šviesuolį“.

Sekmadienį jau ketvirtą kartą vyko Maldos už lietuvius pasaulyje diena. LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo ir LVK delegato užsienio lietuviams prel. Edmundo Putrimo šia proga paskelbtame laiške kviečiama kreiptis garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio užtarimo ir patikinama: „Arkivyskupas Teofilius gerai pažinojo Lietuvos vaikų visame pasaulyje dalią ir rūpesčius“. Tris kartus kalintas sovietiniuose kalėjimuose, persekiotas ir tremtas jis rūpinosi su juo esančiais žmonėmis, jų sielų gerove, stengėsi atsiliepti žmonėms ta kalba, kuria jie kalba.

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Gavėnios proga kreipėsi į vyskupijos tikinčiuosius, jau pačiu kreipiniu nurodydamas laiško temą: bendruomeniškumo puoselėjimą, meilės ir pagarbos ryšius su bendruomenei tarnaujančiais kunigais. Ganytojas pažymi, kad šiandienos visuomenėje gajus vartotojiškas požiūris į Bažnyčią kaip pageidaujamas paslaugas teikiančią įstaigą. Jis pateikia tikrąjį tikinčiųjų bendruomenės pagrindą: ji turi būti sujungta su Kristumi mūsų, kaip krikščionių, tarpusavio meilės ryšiu. Vyskupas ragina bendruomenių narius tobulinti tarpusavio bendravimą, pažinti vieniems kitus ir teikti tarpusavyje pagalbą, parapijos namuose drauge aptarti gyvenimo problemas, dalytis džiaugsmu bei įžvalgomis.

Ganytojas ragina tikinčiuosius neužmiršti jiems tarnaujančių kunigų: „Pasikvieskite parapijos kunigus į savo namus nuoširdžiam pokalbiui, pabendravimui, susipažinimui ir bendrai, nors ir trumpai maldai. Giedodami Kalvarijos Kalnus neužmirškite pakviesti savo kunigų, paragindami juos dalyvauti toje maldos ir giesmių bendrystėje. Kristaus Jums duotų kunigų buvimas Jūsų namuose reiškia paties Jėzaus Kristaus buvimą tarp Jūsų“, – ragina Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Tarp atgarsių iš Vilniaus knygų mugės – LRT.lt portale pristatyta „Italų bestselerio vertimo į lietuvių kalbą istorija“. Tai Giovannino Guareschi knyga „Don Kamilis. Mažasis pasaulis“ apie bažnytkaimio kleboną Don Kamilį ir viršaitį komunistą Peponį. Apie ją pasakoja žurnalo „Artuma“ vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas: šiame mėnraštyje tęsiniais spausdintos ir skaitytojų pamėgtos Don Kamilio istorijos sudėtos naujai išleistoje knygoje.

„Lietuvos žiniose“ straipsnis taip pat intriguoja pavadinimu: pristatoma istorikės Ingos Leonavičiūtės knyga „Tūkstantmečio detektyvas: šv. Brunonas ir 1009-ieji“. Kelis dešimtmečius istorinius šaltinius tyrinėjusi mokslininkė lukštena per šimtmečius susipynusias šv. Brunono nužudymo vietos, laiko ir vykdytojų interpretacijas.

Reportažuose iš Vilniaus knygų mugės džiaugtasi iniciatyva pristatyti bendrame stende katalikiškus periodinius leidinius ir portalus. Šį katalikų leidėjų vienijimo darbą atliko „Bažnyčios kronikos“ fondas. Tačiau krikščioniškosios žiniasklaidos baruose vienijimo ir net susitaikymo iniciatyvoms dar apstu iššūkių: čia pastaruoju metu sustiprėjo karinga retorika.

Portalo „ Pro Patria“ autorius tęstiniais didelės apimties tekstais kovojo su vadinamaisiais „simuliakrinės krikščionybės“ skleidėjais: pabūklai nutaikyti į kitapus fronto apkasų išskiriamas „tris krikščioniškų intelektualų grupes“.

„Bernardinai.lt“ Matas Baltrukevičius straipsnyje „Ar tikrai už tėvynę“ aptaria portale „Pro Patria“ pastebimą vidinę prieštarą tarp deklaruojamos katalikybės ir sistemingos kritikos popiežiaus adresu. Drauge jis iškelia vertingas šio portalo publikacijas dėl istorijos politikos, dėmesį šeimos politikos klausimams. Matas Baltrukevičius nesusitapatina nė su viena aptariamos perskyros šalimi ar abiejose įžvelgia nepriimtinų dalykų: elitizmo, arogancijos, netgi pseudoaristokratiškos laikysenos.

Užgavėnes lydėjo vieši pasvarstymai ar priimtinos tradicinės „žydo“ kaukės persirengėlių vaidinimuose. Filosofas ir diplomatas Vytautas Ališauskas „Lietuvos žinių“ komentare rašo: „Jei toks neva paprotys žeidžia žydus, tai paprastas padorumas reikalauja to atsisakyti“. Jis primena Biblijos priesaką nedaryti kitiems to, ko nenorime, kad mums darytų.

Svetainėje „Kataliko balsas“ Tomas Taškauskas apžvelgia „Popiežiaus Pranciškaus savaitę“, kurią baigia mintimi: Gavėnios laiku Šventasis Tėvas šiemet kviečia apmąstyti Dievo žodį ir aplinkinius žmones kaip dovanas.