Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Naujas Bažnyčios palaimintasis: Juozapas Mayr – Nusser


Juozapas Mayr – Nusser (1910-1945) yra naujasis Bažnyčios palaimintasis. Antrojo pasaulinio karo kankinį į Altorių garbę iškėlė popiežiaus atstovas kardinolas Amato. Beatifikacijos iškilmės įvyko šeštadienio priešpietį šiaurinės Italijos dvikalbio italų ir vokiečių regiono sostinėje Bolzano – Bozen. Pasak apeigoms vadovavusio Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto kardinolo Amato, palaimintasis Juozapas šiandien gali pamokyti trijų dalykų:

drąsos būti Kristaus ir Evangelijos liudytoju;

meilės tiesai ir pagarbos sąžinei;

ryžto saugoti šeimos idealą, atvirą vaikams ir jų ugdymui.

Pal. Juozapas Mayr – Nusser, jaunos šeimos tėvas iš Italijos Pietų Tirolio regiono, šeima džiaugėsi neilgai: 1944 metais nacistinė Vokietija 34 metų Juozapą išplėšė iš gimtinės ir atskyrė nuo šeimos, sutuoktinės Hildegardos Straub ir naujagimio sūnaus Alberto, kurių daugiau jis nebematė. Kaip ir daug kitų jaunų vyrų, Juozapas buvo nacių išvežtas tarnauti esesininku į Konitz, dabar Chojnice, šiaurinėje Lenkijoje. Rekrūtai privalėjo prisiekti lojalumą fiureriui. Tačiau Juozapas atsisakė prisiekti dėl savo katalikiško tikėjimo. Už tai buvo tuojau suimtas, nuteistas mirti, su įsakymu deportuoti į Dachau. Tačiau nuo išsekimo mirė pakeliui į koncentracijos lagerį 1945 metų vasario 24 dieną.

Palaimintojo kankinio Juozapo apsisprendimas neprisiekti be abejonės buvo didvyriškas, tačiau jo „Ne!“, išsakytas rikiuotėje karo vadovybės akivaizdoje buvo subrandintas kur kas ankščiau, dar jaunystėje. Mat Juozapas buvo pamaldus, praktikuojantis, ir net labai aktyvus katalikas: jo dieną sudarė kasdieninės Mišios, Rožinis, tarnavimas vargšams ir darbas. Būdamas 24 buvo išrinktas Trento katalikų Akcijos pirmininku, eidamas trisdešimtuosius metus buvo išrinktas Bolzane naujai įsteigtos Šv. Vincento konferencijos pirmuoju pirmininku. Jaunystėje skaitė šv. Tomą Akvinietį, Romano Guardini, šv. Tomo Moro laiškus iš kalėjimo, t.y. kankinio, kuris būdamas Anglijos kancleriu pasipriešino savo monarchui, kad neišsižadėtų katalikiškos tapatybės. Palaimintasis Juozapas savo ištartu „Ne!“ norėjo išgelbėti sąžinę, tačiau nešiojosi šią mintį širdyje iki pat to tragiško momento, kai ištardamas „Ne!“ Hitleriui, pasirašė sau mirties nuosprendį, pasakė Vatikano radijui kardinolas Amato dar prieš beatifikacijos ceremoniją.

Pasak jo, „nepaprasta palaimintojo Juozapo asmenybė praturtina Bažnyčią, skleisdama šiuolaikinei žmonijai evangelinio nuoseklumo džiaugsmą, kuris kaip priešnuodis gydo visuomenę nuo blogio užkrato“.

„Didvyris, puikus krikščionis, tiesos herojus, tikėjimo išpažinėjas“ – pasakė apie ką tik mirusį kankinį jo bičiulis ir katalikų Akcijos kapelionas kun. Josef Ferrari.

„Pasaulietis, šeimos tėvas, kankinys; troškęs likti ištikimu savo Krikšto pažadams, vien Kristų pripažino savo Viešpačiu; Jį liudijo iki gyvybės aukos“, parašė Juozapo Mayr – Nusser beatifikacijos apaštališkajame laiške popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)