Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (kovo 18)


Kastantas Lukėnas

Šeštadienį Kaune buvo paminėta „LKB Kronikos“ leidimo pradžios 45 metų sukaktis. Arkivyskupijos muziejuje surengtas susitikimas su „Kronikos“ leidėjais ir bendražygiais, po to arkikatedroje aukotos Mišios. Nuolat persekiojant sovietiniam KGB per 17 metų pogrindžio sąlygomis buvo išleistas 81 Kronikos numeris. Leidinyje atskleisti Bažnyčios narių persekiojimo bei diskriminacijos faktai buvo skelbiami taip pat Vakarų pasaulyje ir tai padėjo priešintis sovietų ateistinei ideologijai. Vienas iš Kronikos redaktorių bei iniciatorių arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Kronikos išlikimą prieš KGB represijų sistemą vadina „stebuklu“ ir tai aiškina kitu „stebuklu“ – žmonėmis, kurie už Dievą, Tėvynę, tiesą ir gėrį galėjo paaukoti viską.

Laikraštyje „XXI amžius“ šia proga pateikiamas poeto ir publicisto Kazio Bradūno eilėraščių ciklas, skirtas „LKB Kronikai“, kuriame eilėmis pratęsiamos lakoniškų Kronikos pranešimų keliamos mintys. Minint poeto gimimo šimtmetį Seimas šiuos metus paskelbė Kazio Bradūno metais.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Kovo 11-osios minėjime LR Seime pabrėžė: „Laisvė yra tokia Dievo dovana, už kurią kasdien reikia mokėti didelę kainą“. Jis nurodė kriterijus, rodančius „aukštai iškeltą laisvės kartelę“ ir tikros laisvės kainą: rinktis ne tik tai, kas asmeniškai naudinga, bet tai, kas tarnauja bendrajam gėriui, Lietuvos gėriui. Tarp tiesusių kelią į Kovo 11-ąją ganytojas išskyrė garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, minėjo taip pat kitus Lietuvos sūnus ir dukras, į kuriuos galime lygiuotis: Adelę Dirsytę, Praną Dovydaitį, vysk. Vincentą Borisevičių.

Gavėnios šeštadieniais Vilniaus arkikatedroje vyksta rekolekcijos, kurių metu pristatomi mūsų tautos žmonės, pasižymėję šventu gyvenimu. Po ankstesnių konferencijų, skirtų šv. Kazimierui ir pal. Jurgiui Matulaičiui šį šeštadienį pristatytas Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pamoksle Kovo 11 ąją kvietė didžiuotis tais Lietuvos vaikais, kurių dėka gyvename laisvėje. Jis išskyrė du: arkivyskupą Teofilių Matulionį ir Adelę Dirsytę. „Du žmonės, kurie suvokė savo išskirtinumą, savo tikėjimą ir tautiškumą kaip galimybę būti geresniems, ištikimesniems, pasiaukoti dėl kitų, padėti šalia esančiam. <…> Jų gyvenimą pažinusiems jie tapo įkvėpimo šaltinis“, – sakė ganytojas, baigdamas malda iš Sibiro maldaknygės „Marija, gelbėk mus“.

Maldyne „Magnificat“ kovo mėnesį pristatomas iš Lietuvos kilęs Dievo tarnas, Rusijos platybių apaštalas, kankinys kun. Pranciškus Budrys. Rubrikoje „Žinomi ir nežinomi Dievo tarnai iš Lietuvos“ kviečiama susipažinti su iškiliais lietuviais, tarnavusiais Viešpačiui. Pamąstyti apie šventumą kaip gyvenimo programą kviečiama palyginimu: „Kad žiedas paskleistų aromatą, reikia jį sujudinti“.

Po visuomenę sukrėtusio nusikaltimo, merginos nužudymo, atsinaujino diskusijos apie mirties bausmės sugrąžinimą. „Lietuvos žiniose“ pranciškonas kun. Evaldas Darulis OFM siūlo nukreipti pyktį teigiama linkme, į socialinį darbą ar savanorystę ir taip prisidėti prie pokyčių, kad tokių tragedijų būtų kuo mažiau. Straipsnio antraštė „Mirties bausmė yra susitapatinimas su agresoriais“. Kunigas sako: juos nužudydami tampame tokie patys kaip jie. Įvykdome kerštą, o ne teisingumą.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje policijos kapelionas Algirdas Toliatas ir sveikos gyvensenos propaguotojas Ignas Bakėjus dalijasi mintimis apie pastangas keisti visuomenę pradedant nuo savęs. Džiugaus dvasingumo paieškose juos veda įsitikinimas, kad Dievo galima paprašyti visko, tik svarbiausia – tai daryti iš širdies.

Kaune tęsiamas diskusijų vakarų ciklas „Kunigai kavinėse“. Praėjusį ketvirtadienį ypač gyvas diskusijas sužadino susitikimo tema „Kultūrų konfrontacija: krikščionybė ir baltiškumas“. Vakaro svečiai buvo Šiluvos klebonas kun Erastas Murauskas ir sunkiojo metalo grupės „Thundertale“ muzikantai Laurynas Baškys ir Jonas Chockevičius. Po vakaro programos dar ilgai tęsėsi neformalūs  dalyvių pokalbiai.

Pirmadienį Vyriausybės pasitarime nuspręsta atkurti nuosavybės teises Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) vienuolynui Vilniuje. Šis sprendimas atveria kelią vykdyti prieš ketvertą metų paskelbtą Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimą. Brolių pranciškonų konventualų atstovas kun. Marekas Adamas Dettlaffas OFM Conv žadėjo, kad vienuolyno pastatų kompleksas ir toliau išliks atviras visuomenei.

Pavasarinė „Bitutė“ padeda mažiesiems skaitytojams pasitikti Velykas. Tarp kitų įdomybių žurnale svečiuojasi daugeliui iš televizijos ekranų pažįstamas aktorius Rimas Šapauskas, kuris pasakoja apie gavėnią bei kodėl verta sekmadienį nueiti į bažnyčią.

Mėnraštyje „Artuma“ kun. Artūras Kazlauskas pateikia „Dešimt patarimų, kaip švęsti gavėnią“. Vienas iš jų apie maldą: „Malda yra svarbiausia dienos užduotis. Ir kuo daugiau turime užduočių, tuo daugiau reikia melstis. Maldai padovanotas laikas duoda daugiau laiko! Visi tai liudija!“, – ragina kunigas.