Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (balandžio 2)


Kastantas Lukėnas

Penktąjį gavėnios sekmadienį Lietuvos vyskupai pakvietė tikinčiuosius melstis už žmones, patyrusius seksualinę prievartą. Buvo meldžiamasi už seksualinės prievartos aukas, jų artimuosius, už žmones, įtrauktus į nusikalstamas prostitucijos pinkles, taip pat už prievartos bei išnaudojimo vykdytojus, prašant jiems atgailos ir atsivertimo. Vidinės ramybės prašyta taip pat neteisingai lytiniais nusikaltimais apkaltintiems žmonėms. „Budėkime, kad mūsų visuomenėje, mūsų šeimų ir bendruomenių aplinkoje išnyktų bet koks asmens išnaudojimas. Mūsų Tėvynėje yra daug kilnių žmonių, kurie, vieningai melsdamiesi ir puoselėdami pagarbą kitam, ypač silpnesniam, gali įveikti smurto kultūrą“, – rašoma Lietuvos vyskupų kreipimesi.

Kovo mėnesio „Bažnyčios žiniose“ skelbiamas interviu su apaštališkuoju nuncijum arkivyskupu Pedro Lopez Quintana. Šventojo Tėvo atstovas daugiausiai dėmesio skiria aptarti nepageidautinoms klerikalizmo apraiškoms. Paklaustas apie numatomą nuolatinių diakonų įsitraukimą į sielovados tarnystę, nuncijus linki jiems netapti tik liturgijos priedėliu, o taip pat įspėja nepasiduoti klerikalinėms nuostatoms. Nuncijus reiškia viltį, kad garbingojo Teofiliaus Matulionio sėkminga beatifikacijos bylos eiga paskatins aktyviau ieškoti krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžių tarp mūsų tautos žmonių, ne tik iš dvasininkų luomo.

Antradienį Seime vyko spaudos konferencija „Beginklė tiesa“ pasitinkant artėjančias arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes ir atidarant jam skirtą parodą. Parodos kuratorius Seimo narys Arvydas Anušauskas pateikė istorinį kontekstą, aptarė Antano Sniečkaus vadovaujamos Lietuvos komunistų partijos pastangas silpninti Katalikų Bažnyčios įtaką. Beatifikacijos bylos notaras mons. Algirdas Jurevičius priminė, kad 1933 m. Lietuvai keičiantis kaliniais su sovietine Rusija, iš Rusijos pusės paleistų dvasininkų sąraše pirmasis buvo Teofilius Matulionis, o iš Lietuvos pusės atiduotų komunistų sąraše – Antanas Sniečkus. „Gal todėl buvo juntama tokia stipri Sniečkaus neapykanta tiek tikėjimui, tiek pačiam Matulioniui?“– svarstė kunigas. Jis taip pat iškėlė lietuvių išeivijos indėlį ruošiant beatifikacijos bylą. Parodos autoriaus, dailininko ir žurnalisto Vaidoto Žuko teigimu, Teofiliaus Matulionio pavyzdys svarbus mūsų tautai ir valstybei, artėjant valstybės atkūrimo šimtmečiui. Jis iškėlė tvirtumo ir jautrumo dermę garbingojo Teofiliaus asmenybėje; tvirtai pasiryžęs neapleisti savo ganomųjų jis drauge rodė žmogišką jautrumą, kurį atskleidžia išlikę laiškai iš lagerių ir kalėjimų – ypač vaizdi iliustracija skirta jo septynmetei dukterėčiai. 

„Laisvos visuomenės instituto“ komentare atkreipiamas dėmesys į ryškėjančias premjero Sauliaus Skvernelio ideologines nuostatas, susijusias su šeimos politika ir žmogaus orumo samprata: ketvirtadienį premjeras pareiškė, kad prioritetiniu tikslu laiko Stambulo konvencijos ratifikavimą. LVI komentare paaiškinama, kad Stambulo konvencija Lietuvos teisės sistemoje įpareigotų įtvirtinti „socialinės lyties“ sąvoką, kuri keltų pavojų nuosekliai šeimos politikai. Ji taip pat įpareigotų į vaikų ugdymo programas įtraukti mokymus „apie nestereotipinius lyčių vaidmenis“. Vyriausybė taip pat ėmėsi rengti teisės aktus, turinčius reglamentuoti lyties keitimo procedūras. Įdomu, kad net Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga viešai suabejojo tokio įteisinimo prasmingumu.

Atnaujintu tikėjimu pasitikti Velykų įvykį kviečia naujas evangelizacinio žurnalo „Mylėkite viens kitą“ numeris, kuriame nagrinėjamas svarbiausias žmonijos istorijos įvykis – Jėzaus prisikėlimas. Šis 23 kalbomis leidžiamas žurnalas pasiekiamas ir internete www.mylekite-vienskita.org.

Pasirodė tai pat naujas brolių kapucinų leidžiamo žurnalo „Tėvo Pijaus balsas“ numeris. Kun. br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap įžangoje apibendrina mažesniųjų brolių kapucinų veiklą: kuriamas naujas vienuolynas nuošaliame Paulių kaime drauge su priklausomybių reabilitacijos bendruomene, plečiasi krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos Marijos mokykla, kuriasi ir skleidžiasi kapucinų globojamos draugijos bei sąjūdžiai: Gvadelupės Dievo Motinos „Už gyvybę“, Ligonių apaštalavimo, Šv. Pranciškaus draugija vargšams evangelizuoti, seneliams skirta Šv. Onos ir šv. Joakimo draugija, jaunimą ir susituokusius kviečiantys Tyrųjų širdžių judėjimai. Žurnalas pradedamas straipsniu „Arkivyskupo T. Matulionio beatifikacija – dovana Lietuvai“.

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras organizavo Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje programą, kurioje dalyvavo apie 150 tikybos mokytojų ir katechetų iš Vilniaus arkivyskupijos. Programą inicijavo arkivyskupas Gintaras Grušas, jos tęsinys numatomas birželio mėnesį.

Kauno arkivyskupijoje jau antrus metus rengiami seminarai sielovados bendradarbiams, bažnyčių tarnautojams parapijose. Praėjusį penktadienį pirmą seminarą liturgijos skaitovams vedė arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Trečiadienį Vilniuje Bažnytinio paveldo muziejuje pristatyta istoriko dr. Liudo Jovaišos knyga „Vilniaus vyskupai ir jų portretai“. Seniausios iki šiol gyvuojančios Lietuvos institucijos, Vilniaus arkivyskupijos ganytojų veiduose ir biografijose galima išskaityti glaustą Lietuvos istoriją.