Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (balandžio 16)


Kastantas Lukėnas: 

Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškas laiškas pradedamas linkėjimu: kad Jėzaus keliami iš nuodėmės ir nevilties „turėtume gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume“ (Jn 10, 10). „Žmogaus žvilgsnis galiausiai ieško kito žvilgsnio <…>Mylintis kito žvilgsnis kviečia išeiti iš savęs, užmegzti ryšį, priimti ir dovanoti meilę bei gyvenimą, kuriame galėtų atrasti save“. „Velykų iškilmė skelbia, kad Jėzus yra gyvas ir Jo žvilgsnis lydi mus gyvenimo kelyje“, – drąsina ganytojai.

„Jėzus turi kantrybės ir gailestingumo laukti, kol sušils, užsidegs mūsų širdys ir atsivers akys, kad Jį atpažintų. <…> Prisikėlęs Jėzus kviečia susirinkti prie Jo ir priimti vieniems kitus kaip brolius ir seseris. <…> Mokomės būti kartu džiaugsmuose ir skausmuose, būti atsakingi vieni už kitus, už mūsų Tėvynės, Bažnyčios, pasaulio dabartį ir ateitį“, – rašoma Velykiniame vyskupų laiške. .

Toliau ganytojai primena garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pavyzdį: „ Jis gyveno Velykų žinia ir liudijo, kad Kryžius atveria kelią į Dangaus Karalystę. Savo vyskupišku šūkiu pasirinko: „Per kryžių į žvaigždes“. Tegu tai skatina mus, patrauktus prisikėlusio Jėzaus žvilgsnio ir Jo artumo, veikliai mylėti Dievą ir artimą.“

Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas baigiamas padrąsinimu: „Arkivyskupas Teofilius savo gyvenimu paliudijo, kad „viltis neapgauna“ (Rom 5, 5). Naujas gyvenimas Kristuje tikrai įmanomas! Tad, kelkimės ir kartu su Kristumi ženkime į gyvenimą! Aleliuja!“

Vyskupas Jonas Boruta SJ Velykinį laišką pradeda popiežiaus Pranciškaus mintimis apie tai, kad Viešpats neapleidžia jam ištikimai tarnaujančių  ganytojų, apaštalų, kankinių. Telšių vyskupas kreipia žvilgsnį į pasaulio problemas ir ragina krikščionišku dialogu įveikti susipriešinimus bei neapykantą tarp tautų, valstybių ar žmonių grupių. Jis taip pat primena tebesitęsiantį Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejų ir kviečia siekti taikos bei gėrio visiems, einant maldos ir atleidimo keliu.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila Velykiniame sveikinime dalijasi savo asmeniniu tikėjimu Kristaus prisikėlimu, kartu visiems linki gyvo ir tvirto tikėjimo. Ganytojas ragina dėti pastangų perimant dviejų tūkstantmečių tikėjimo paieškų patirtį: „Tiesa, mes prisikėlusio Jėzaus nesutikome taip, kaip aną šventą rytą Evangelijoje minimos moterys. Tačiau tikime, kad Kristus prisikėlė, remdamiesi šių moterų, Kristaus mokinių, daugybės kitų amžininkų liudijimu. <…> Mūsų tikėjimą papildo ir stiprina milijonų iki mūsų gyvenusių krikščionių tikėjimas“, – rašo Vilkaviškio ganytojas.

Velyknakčio pamoksle Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ragino atnaujinant krikšto pažadus pažvelgti į išpažįstamą tikėjimą, jo reikalavimus kasdieniam gyvenimui. „Krikščionio gyvenimas pirmiausia yra vidinis, tai tikėjimo į Dievą ir meilės gyvenimas. <…> Dievas savo įsikūnijimu, gyvenimu tarp mūsų, kančia, mirtimi ir prisikėlimu kviečia mus ir atveria mums kelią bendrauti su Dievu kaip su artimiausiu bičiuliu, kaip su savo Gelbėtoju, kaip su mūsų gyvenimo Viešpačiu. Jis rodo mums savo meilę. Prisikėlęs Kristus ir šiandien nori daryti stebuklus Jūsų gyvenime – leiskite Jam. Pasitikėkite Juo“, – kvietė arkivyskupas Gintaras Grušas.

Portalas „Respublika.lt“ Velykų išvakarėse pakalbino Vilniaus seminarijos dvasios tėvą kun. Saulių Bužauską. Jis atkreipia dėmesį į Velykų laiko ypatingumą: į bažnyčias pasimelsti, atlikti išpažintį, dalyvauti Mišiose susirenka gausiausios minios žmonių. „Tai metas, kai žmonių sielos yra jautresnės, labiau linkusios atsišaukti Dievo kvietimui, kai žmonės ima karščiau ilgėtis atsivertimo ir drąsiau jam ryžtasi… Šis Prisikėlimo laikas kasmet ir mus visus ragina prisikelti drauge su Kristumi“, – pastebi kunigas. Jis be kita ko kviečia praktikuoti ypatingą velykinį pasisveikinimą. „Visas aštuonias dienas vietoj įprastojo „Laba diena“ tikintys žmonės turėtų sveikintis tardami „Kristus prisikėlė“ – o atsakantysis atitaria: „Iš tiesų prisikėlė“. Taip sveikindamiesi mes liudijame, taip pat priimame liudijimą iš kitų“, – ragina kun. Saulius Bužauskas.

„Bernardinai.lt“ paskelbė pokalbį su religijotyrininke dr. Aušrele Pažėraite ir teisininku dr. Marium Jonaičiu: kodėl prieš du tūkstantmečius Jeruzalėje buvo pasmerktas Jėzus. Pokalbyje išryškinama, kad Jėzaus Kristaus teismo procesas, priešingai tuo metu galiojusioms teisinėms procedūroms, švenčių išvakarėse buvo organizuotas išskirtinės skubos tvarka.

Kun. Julius Sasnauskas „Lietuvos žinių“ komentare „Velykos ir viščiukai“ siūlo nesibarti dėl to, kad didžioji, pagrindinė krikščionių tikėjimo žinia sutapusi su pavasariu tampa liaudies švente. Jis svarsto: kas tas dvasinis Velykų turinys, išliekantis ir nepaisantis nei laiko, nei papročių? „Neriant į velykinio tikėjimo gelmes, visada lieka šiurpulinga prielaida, jog evangelijos kalba tiesą, nors laboratoriniu būdu jos nepatvirtinsi ir nepakartosi“. Kunigas primena mintį apie naująją Dievo kūrybą, kuri pradedama Jėzaus kryžiumi. „Tartum į žmonių istoriją būtų įdiegta nauja programa, pavaldi nebe kaltės, bausmės, mirties įstatymui, bet gailestingumui ir meilei“, – sako kun. Julius Sasnauskas.