Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Telšių vyskupijos kunigai gilinosi į Teofiliaus Matulionio asmenybę


2017 m. gegužės mėn. 18 d. 10 val. į Telšių “Žemaitės” dramos teatrą rinkosi Telšių vyskupijos dvasininkai, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, nes tą dieną vyko kunigams skirta kasmėnesinės formacijos konferencija. Konferencijoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Jonas Ivanauskas ir jo generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius, Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ ir jam paskirtasis pagalbininkas – koadjutorius vyskupas Kęstutis Kėvalas bei būrys Telšių vyskupijos dvasininkų. Konferencijos pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ. Jis pasidžiaugė garbiais svečiais ir pabrėžė besiartinančios iškilmės – Beatifikacijos Vilniuje svarbumą ir išskirtinumą Krikščionybės Lietuvoje istorijos kontekste. Vyskupas paragino kunigus gerai įsidėmėti konferencijos medžiagą ir su šia žinia grįžus į savo parapijas tai pagarsinti parapijiečiams, tokiu būdu motyvuojant jų vykimą į iškilmes birželio 25 dieną.

Išsamiai, su daugybe faktų ir nuotraukų, atspindinčių Garbingojo arkivyskupo T. Matulionio gyvenimą, šią išskirtinę asmenybę susirinkusiesiems pristatė Kaišiadorių vyskupijos vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius. Jis kalbėjo apie šios iškilaus dvasininko nueitą kelią: sunkią vaikystę, mokslo ir studijų metus, jo pastoracinį darbą įvairiose parapijose, tapimą vyskupu, ilgus kalėjimų ir lagerių metus, tremtis, jo iškentėtas kančias, persekiojimus ir mirties aplinkybes.  Lektorius išsamiai aptarė Arkivyskupo herojiškas savybes, gebėjimą išlikti tvirtu ir pasitikinčiu Dievu žmogumi net pačiomis sunkiausiomis gyvenimo sąlygomis. Lektorius išryškino pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo Justino Staugaičio ir vyskupo T. Matulionio bičiulystę ir pastarojo lankymąsi Telšių vyskupijoje 1934 metų pavasarį. Kalbėtojas išryškino Teofiliaus meilę šventajai Kūdikėlio Jėzaus Teresėlei ir tam tikras sąsajas su ja – Teofilius ir Teresėlė gimė tais pačiais metais, abu buvo misionieriai, abu vienu metu neteko savo motinų, ji norėjo būti kankine dėl Kristaus, o Teofilius tapo tikru kankiniu dėl tikėjimo Kristumi ir ištikimybės Bažnyčiai. Paskaitoje išryškinta, jo būsimasis palaimintasis – vilties žmogus ir tai atsispindėjo jo veikloje bei susitikimuose su popiežiumi Pijumi XI bei popiežiaus šventojo Jono XXIII jam rodomas dėmesys, kuris jį pakėlė arkivyskupu.

Susirikusiesiems kalbėdamas Kaišiadorių vyskupijos ganytojas Jonas Ivanauskas pirmiausia padėkojo Telšių vyskupijos vyskupui už pakvietimą ir kalbėjo apie pačią Beatifikacijos iškilmę ir nagrinėjo organizacinius klausimus. Atvykti labai svarbu, nes Teofiliaus gyvenimas puikiai atspindi Dievo darbą, nuveiktą per jam atsidavusį ir savo gyvenimą paaukojusį žmogų. Lietuvoje toks asmuo ir buvo Teofilius, be jo Bažnyčiai būtų buvę nepalyginamai sunkiau, nes juk būtent jis slaptai pašventino vyskupu Vincentą Sladkevičių, kuris vėliau tapo kardinolu. Vyskupas taip pat kalbėjo apie Lietuvos Vyskupų konferencijos priimtas gaires, rengiantis Beatifikacijai. Ten aiškiai išdėstomi pagrindiniai prioritetai – žvelgti į Kristų ir jame turėti viltį bei gyvenimo prasmę. Gairės aiškiai nurodo, jog santykio ir sielovados kūrimas su Kristumi per maldą ir liturgiją.

Konferencijos pabaigoje savo pastebėjimais ir susitikimo su Teofiliaus patirtimi pasidalino ir lektoriams padėkojo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ.

12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Kaišiadorių vyskupijos vyskupas J. Ivanauskas, koncelebravo vyskupai J. Boruta SJ ir K. Kėvalas, mons. A. Jurevičius bei Telšių vyskupijos kunigai, liturgijai patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojo vargonininkės Elenos Žirgulienės vadovaujamas ansamblis.

Šventųjų Mišių pradžioje susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ ir paprašė Šventosioms Mišioms vadovauti Kaišiadorių vyskupijos ganytoją. Vyskupas J. Ivanauskas, sakydamas pamokslą išryškino tikėjimo svarbumą – žemėje daug dalykų branginame, tačiau faktiškai viską galime prarasti – netgi gyvybę, o štai tikėjimas į Dievą lieka kaip niekada neprarandama Dievo dovana, nes ji nulemia amžinojo gyvenimo laimę. Vyskupas išryškino būtinybę kasdien gilintis į Evangeliją ir skaityti ją per šventųjų gyvenimą, su jų pagalba. Pamoksle vyskupas dar kartą išryškino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus gyvenimo pavyzdį ir visus pakvietė atvykti į Beatifikacijos iškilmes birželio 25 dieną Vilniuje.

Šventųjų Mišių pabaigoje į garbinguosius ganytojus kreipėsi ir nuoširdžiai jiems padėkojo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius. Padėkos žodžiai buvo išsakyti Telšių vyskupijos ganytojui. Buvo pasidžiaugta, kad Kaišiadorių vyskupijos ganytojas, kartu su savo generalvikaru atvyko į Telšius ir kunigams bei tikintiesiems pristatė būsimąjį Palaimintąjį ir pakvietė visus atvykti į Beatifikacijos iškilmę. Kreipdamasis į vyskupą K. Kėvalą jis padėkojo už atvykimą ir pasveikino jį su popiežiaus paskyrimu darbuotis Telšių vyskupijoje. Telšių vyskupijos kunigai pasveikino vyskupą K. Kėvalą padovanodami jam arnotą, kuris simbolizuoja Kristų ir jo meilę, o tikintieji sveikinimo žodžius palydėjo garsiais plojimais.

Po Šventųjų Mišių buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo Telšių vyskupijos Katedros kriptoje, o po visų pamaldų konferencijos dalyviai pietavo Telšių kunigų seminarijos didžiajame refektoriume.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas