Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Pranciškus naujiems vyskupams: Būkite su žmonėmis, visiems liudykite Evangelijos džiaugsmą (+video)

Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su naujais vyskupais, konsekruotais per pastaruosius vienerius metus, dalyvavusiais jiems skirtuose kursuose, kuriuos kasmet rengia Vyskupų kongregacija ir Tautų evangelizavimo kongregacija. Vyskupams sakytoje kalboje Popiežius priminė kai kuriuos bruožus, kuriais turėtų pasižymėti kiekvienas geras Dievo tautos ganytojas, įspėjo prieš pavojus, kurie vyskupo misijai ir liudijimui kenkia.

Nebūkite ganytojai su „galiojimo data“, nebūkite kaip vaistai, kuriuos praėjus galiojimo terminui reikia išmesti arba kaip ta Evangelijoje minima druska, kuri praradusi sūrumą niekam netinka. Turi būti jumyse visą laiką veržli tą gydanti jėga, kuri teka iš jums suteiktos dovanos. Ji kartu jus turi saugoti nuo betikslio klajojimo. Žinokite, kad visi vėjai  ...»Popiežius Dramblio Kaulo Kranto vyskupams: Evangelinis broliškumas tebūnie svarbiau už etninį partikuliarizmą (+video)

Vilties saulė šviečia jūsų šalyje augančiai Bažnyčiai, bet kartais ir priešiški vėjai padaro silpną ir pažeidžiamą kai kurių žmonių tikėjimą. Neretai pasitaiko, kad etninis partikuliarizmas nugali evangelinį broliškumą  ...»


Popiežiaus bendroji audiencija. Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia? (+video)

Tikėjimo išpažinime mes sakome, kad Bažnyčia yra visuotinė ir apaštalinė. Kokia gi šių dviejų žodžių prasmė? Ką reiškia šie du Bažnyčios bruožai? Kuo jie svarbūs krikščionių bendruomenėms ir kiekvienam iš mūsų?  ...»


Sekmadienio Vidudienio malda: Karas tik didina blogį ir daugina mirtį! (+video)

Po Mišių, kurių metu palaimino dvidešimties porų santuoką, popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldos susitikimui Šv. Petro aikštėje. Šventasis Tėvas prieš maldą aptardamas Šventojo Kryžiaus šventės  ...»


Popiežius Pranciškus: Jėzaus meilė palaiko jaunavedžių meilę ir gali ją atnaujinti net tada, kai žmogiškai ji pasiklysta, susižeidžia ir išsisemia. (+video)

Popiežius Pranciškus sekmadienį Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventės Mišiose vadovavo santuokos apeigoms. Apeigų metu Šventojo Petro bazilikoje Šventasis Tėvas palaimino dvidešimt jaunavedžių  ...»


Popiežius Pranciškus: Karas yra beprotybė. Šiandien laikas verkti dėl visų karų aukų

Popiežius Pranciškus pagerbė Pirmojo pasaulinio karo ir visų bet kada pasaulyje vykusių karių aukas. Pagerbimo iškilmė įvyko šeštadienio rytą paminklinėse karių kapinėse Redipulja miestelyje, Italijos šiaurės rytų  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Šventojo Sosto delegatas: būtina šalinti čiabuvių tautų marginalizavimą

Šventasis Sostas paragino Jungtinių Tautų organizaciją imtis priemonių, kad būtų visiškai eliminuoti bet kokie bandymai marginalizuoti čiabuvių tautas. Šventojo Sosto nusistatymą išsakė arkivyskupas Silvano  ...»


Prisimenant Bažnyčios Albanijoje kankinius

Popiežiui Pranciškui paskelbus apie savo ketinimą nuvykti į Albaniją, kuris bus įgyvendintas jau šį sekmadienį, ne vienas apžvalgininkas taikliai pakomentavo, kad tai kelionė į tam tikrą Europos periferiją  ...»


Belgijoje eutanazija praranda ribas

Pildosi perspėjimai tų, kurie kalbėjo apie pavojų, jog kartą įteisinus eutanazija, ši palengva praras ribas ir galiausiai taps mirties įrankiu prieš tuos, kurie yra vienokiu ar kitokiu būdu yra bejėgiai. Šiomis dienomis belgų spauda daug rašė apie Franko Van Den Bleekeno  ...»


Pranciškaus dovana Albanijos prezidentui – pirmosios knygos albanų kalba faksimilė

Įprasta, kad popiežių kelionėse yra paliekama įvairių dovanų aplankytose vietose. Tai gali būti Mišių taurė, naudota popiežiaus vadovaujamose pamaldose, taip pat ypatingesnės, specialiai kelionėms paruoštos  ...»


Rytų Bažnyčių ganytojai JTO būstinėje Ženevoje: ISIS ideologija kelia grėsmę visiems

Antradienį, rugsėjo 16 dieną, Rytų Bažnyčių patriarchai ir vyskupai JTO būstinėje Ženevoje, padedant Šventojo Sosto diplomatinei atstovybei, dar kartą pakartojo savo pagalbos ir teisingumo šauksmą  ...»


Vatikano pašto ženklas ir moneta Berlyno sienos griuvimo 25-osioms metinėms

Artėja komunizmo žlugimo Europoje simboliu tapusio įvykio – Berlyno sienos griuvimo 25-sosios metinės. Tai įvyko 1989 metais, naktį iš spalio 9-osios į  ...»


Nigerijos vyskupų komisijos įspėjimas: „Nigerijoje vyksta karas“

Nigerijos katalikų vyskupai ypač susirūpinę dramatiškų poslinkių raida krašto šiaurės rytuose. Pagrindinė susirūpinimo priežastis – islamistinės sektos Boko Haram teroristiniai  ...»


Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas: „Esame atsakingi už taikos ir ramybės kūrimą“

Šeštadienį popiežius Pranciškus pagerbė Pirmojo pasaulinio karo ir visų bet kada pasaulyje vykusių karių aukas aukodamas Mišias paminklinėse karių kapinėse, esančiose Redipulja  ...»


Jaunimo žygis į Trakus

Šį šeštadienį rugsėjo 13d. gausus Vilniaus , Kaišiadorių bei Panevėžio arkivyskupijos jaunimo būrys tradiciškai keliavo pėsčiomis iš Aušros Vartų į Trakų  ...»


JAV vyskupų piligrimystė į Šventąją Žemė

„Melstis labiau nei bet kada už Šventąją Žemę, už taiką Jėzaus Kristaus gimtinėje“. To paprašė JAV Vyskupų konferencijos tarptautinio teisingumo ir taikos reikalų komisijos direktorius vyskupas Richard E.  ...»BENDROJI: Kad psichikos ligomis sergantys žmonės būtų mylimi ir aprūpinti viskuo, ko reikia oriam gyvenimui. EVANGELIZAVIMO: Kad krikščionys, įkvėpti Dievo Žodžio, tarnautų vargstantiesiems ir kenčiantiesiems.
 ...»


Popiežius paskyrė naują Sidnėjaus arkivyskupą

Popiežius Australijoje paskyrė naują arkivyskupą metropolitą Sidnėjuje. Svarbiausios Australijos Bažnyčios ganytoju paskirtas Domininkonų vienuolis vyskupas Anthony ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Išpažinkime, kad esame nusidėjėliai (+video)

Jei turime drąsos išpažinti, kad esame nusidėjėliai, Jėzus visada mums suteikia atleidimą, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namuose aukotų Mišių homilijoje ...»


Pasibaigė Kardinolų patarėjų susitikimas

Rugsėjo 15-17 dienomis, tai yra šios savaitės pirmadienį, antradienį ir trečiadienį vyko Kardinolų patarėjų tarybos šeštasis susitikimas. Kaip žinoma, šia Tarybą popiežius Pranciškus ...»


Popiežius patvirtino tris būsimų šventųjų užtarimu įvykusius stebuklus

Trečiadienį popiežius Pranciškus priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Amato ir audiencijos metu pasirašė keletą dekretų, liečiančių Kongregacijos tiriamas ...»


Ruošiantis VIII Pasauliniam šeimų susitikimui

Antradienį, rugsėjo 16 dieną, Šventojo Sosto spaudos salėje buvo surengtas pristatymas apie pasiruošimus VIII Pasauliniam šeimų susitikimui, kuris vyks po metų, 2015 rugsėjo 22 – 27 dienomis ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo


›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Bendroji audiencija. Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Vilniuje šiomis dienomis susitiko Europos šalyse apsigyvenusių lietuvių sielovada besirūpinantys ...»


Baigiamąją atlaidų dieną, rugsėjo 15-ąją, su visa Bažnyčia švenčiant Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją, Šilinių piligrimai ne tik iš Lietuvos, ...»


Brangūs broliai, Gerbiami Valdžios atstovai, Mieli broliai ir ...»


Vilniaus arkivyskupo emerito, kardinolo Audrio Juozo Bačkio homilija ...»


Rugsėjo 13 d. Kastantas Lukėnas: RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising