Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Pauliaus VI beatifikacijos Mišios: „Ačiū už tavo nuolankų ir pranašišką meilės Kristui ir Bažnyčiai liudijimą“

Mes, priimdami mūsų brolio Luciano Monari, Brešios vyskupo, daugelio kitų brolių episkopate ir daugelio tikinčiųjų troškimą, gavę Šventųjų skelbimo kongregacijos nuomonę, savo apaštaliniu autoritetu sutinkame, kad garbingasis Dievo tarnas Paulius VI, popiežius, nuo šiol būtų vadinamas palaimintuoju ir kad jo šventė būtų minima, vietose ir pagal taisykles, kurios numatytos teisėje, kiekvienų metų rugsėjo 26 dieną. Vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Šia formule popiežius Pranciškus sekmadienį per iškilmingas šventąsias Mišias šv. Petro aikštėje palaimintuoju paskelbė vieną iš savo pirmtakų, Paulių VI. Aikštėje buvo apie 70 000 tikinčiųjų.

Savo homiliją Pranciškus pradėjo komentuodamas sekmadienio Evangelijos pagal Matą skaitinį, kuriame įrašyta viena iš žinomiausių Evangelijos frazių:  ...»Popiežiaus kalba uždarant Vyskupų Sinodo asamblėją. Bažnyčia turi „užpilti aliejaus ir vyno“ ant žmonių žaizdų (+video)

Galiu ramiai sakyti, kad šiomis dienomis matėme tikrą kolegialumo ir sinodiškumo dvasią, kad šis Sinodas tikrai buvo solidarus „ėjimas kartu“, - sakė popiežius Pranciškus, šeštadienio vakarą užbaigiant paskutinį Vyskupų Sinodo posėdį.  ...»


Šeštadienio vakarą patvirtintas Vyskupų Sinodo baigiamasis dokumentas. Popiežius leido jį paskelbti

Šeštadienio pavakare vykusioje paskutinėje Vyskupų Sinodo generalinėje kongregacijoje buvo patvirtintas Popiežiui skirtas dokumentas su galutinėmis šio Sinodo susirinkimo išvadomis, lot. Relatio Synodi  ...»


Sinodo žinia viso pasaulio šeimoms (+video)

Šeštadienį baigėsi trečioji neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, tema: „Šeimos pastoraciniai iššūkiai evangelizacijos kontekste“. Dvi savaites trukusius posėdžius vainikuoja du baigiamieji dokumentai – Sinodo žinia šeimoms ir Popiežiui skirta asamblėjos metu vykusias diskusijas  ...»


Popiežius priėmė Vietnamo premjerą (+video)

Šeštadienį Šventasis Tėvas Pranciškus audiencijoje priėmė Vietnamo Socialistinės Respublikos ministrą pirmininką Nguyễn Tân Dũng, kuris vėliau susitiko su Šventojo Sosto valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro  ...»


Rengiami baigiamieji Vyskupų Sinodo dokumentai. Sekmadienį iškilmingas uždarymas

Jau einančios į pabaigą Vyskupų Sinodo asamblėjos kalendoriuje penktadienis buvo skirtas baigiamųjų dokumentų redagavimui. Du dokumentai – Sinodo Tėvų žinia Dievo tautai ir baigiamoji  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Į Romą atvežta pal. Pauliaus VI relikvija

Į Pauliaus VI beatifikacijos iškilmę sekmadienį Vatikane atvyko skaitlingos maldininkų grupės iš dviejų šiaurės Italijos vyskupijų, Brešios, kurios teritorijoje 1897 m. rugsėjo 26 d. gimė palaimintasis ir kurios kunigu buvo įšventintas vyskupijos katedroje 1920 gegužės 29 dieną ir iš Milano arkivyskupijos, kurios ganytoju buvo  ...»


Paulius VI – Palaimintas taikos pasiuntinys

Pirmasis lėktuvu keliavęs popiežius, Paulius VI, 1965 spalio 4 dieną išsirengė į savo trečiąją tarptautinę kelionę, į Jungtinių Tautų Organizacijos būstinę Niujorke. Kelionė buvo išskirtinė, nes tai nebuvo Šventojo Tėvo asmeninė piligrimystė, kaip pirmoji jo kelionė į Šventąją Žemę, į Jėzaus gimtinę 1964 metų sausį, ir nebuvo sielovadinė kelionė, kaip kad buvo antroji, Paulių VI nuvedusi į Indiją, į Eucharistinį kongresą Bombėjuje 1964 metų gruodį. Popiežius skrido į Niujorką  ...»


Išleisti popiežiaus Pranciškaus raštai apie šeimą

Vatikane išleisti popiežiaus raštai apie šeimą: „Jorge Mario Bergoglio - Popiežiaus Pranciškaus mokymas apie šeimą ir apie gyvybę 1999-2014“. Veikalas italų kalba yra pirmas Popiežiškosios šeimos tarybos naujos serijos „Šeima ir gyvybė“ leidinys. Veikale pateikta 35 Buenos Airių arkivyskupo, kardinolo Bergoglio ir daugiau kaip 130 popiežiaus Pranciškaus homilijų, kalbų, katechezių, meditacijų ir  ...»


Europos Sąjungos diena prieš prekyba žmonėmis

Spalio 17 dieną buvo paminėta Europos Sąjungos diena prieš prekybą žmonėmis. Ta proga Europos Komisija išleido ataskaitą, kurioje aprašoma ši karti sugriautų vilčių ir gyvenimų tikrovė. Vien 2010 – 2012 metų laikotarpiu ES valstybėse narėse buvo užregistruota 30 146 prekybos žmonėmis atvejai, iškelta pusdevinto tūkstančio bylų. 80 procentų aukų yra moterys, daugiausia patenkančios į seksualinio  ...»


Pakistanas. Lahoro apeliacinis teismas pavirtino mirties nuosprendį Asia Bibi

Asia Bibi, krikščionės iš Pakistano teismas spalio 16 dieną Lahore galėjo tapti šio dramatiško atvejo laiminga pabaiga, tačiau netapo. Apeliacinis Lahoro teismas patvirtino anksčiau paskelbtą mirties  ...»


Sinode dalyvauja vyskupas anglikonas

Tarp 253 Vyskupų Sinodo apie šeimą dalyvių yra ir anglikonas Paul Butler, Durhamo vyskupas, vedęs keturių vaikų tėvas ir vienas iš aštuonių broliškų stebėtojų Sinodo darbuose. Vatikano radijo programai anglų kalba jis  ...»


Šventojo Sosto diplomatas: mažai pažangos masinio naikinimo ginklų atsisakyme; daugiau teisių ir galimybių moterims

Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje arkivyskupas Bernardito Auza spalio 14 dieną dviejuose komitetuose pasisakė branduolinio nusiginklavimo ir moterų emancipacijos  ...»


JK: Katalikų vyskupai palaiko organų donorystės kampaniją

„Tokie veiksmai gali padėti kurti gyvybės kultūrą, kur gyvybė branginama“. Taip rašoma Anglijos ir Velso vyskupų pranešime, kuris išplatintas siekiant padrąsinti organų  ...»


Anglikonų ir katalikų atstovai pritaria Palestinos valstybės pripažinimui

Britų Bažnyčių lyderiai pasveikino parlamento pasisakymą dėl Palestinos valstybės. Žemųjų parlamento rūmų spendimas pripažinti Palestinos valstybę tikrai nepakenks regiono taikai, anaiptol, paskatins Izraelį ir Palestiną  ...»


Būsimas palaimintasis Paulius VI – Trijų popiežių liudijimas

Trys popiežiai buvo Pauliaus VI paskirti kardinolais: Dievo tarnas Jonas Paulius I, šv. Jonas Paulius II ir popiežius emeritas Benediktas XVI. Štai kaip jie prisiminė savo pirmtaką Paulių  ...»BENDROJI: Kad Viešpats suteiktų taikos dovaną karų ir smurto slegiamiems pasaulio regionams. EVANGELIZAVIMO: Kad Pasaulinė misijų diena sužadintų visuose tikinčiuosiuose troškimą uoliai skelbti Evangeliją visam pasauliui. ...»


Vysk. Rimantas Norvila: Sinodas duos naujo gyvybingumo šeimų sielovadai

Pasibaigė neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, dvi savaites svarsčiusi šeimos sielovados problemas. Šį kartą ir dėl svarstomų temų aktualumo, ir dėl dinamiškesnės negu anksčiau pačios asamblėjos eigos, Sinodas sulaukė ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Saugokimės veidmainystės (+video)

Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Šiomis plytomis išgrįstas į Dangų vedantis kelias, kuriuo kiekvienas pradėjome eiti kai tapome ...»


Popiežiaus žinia Italijos katalikų akademiniam jaunimui: Neškite Evangeliją į universitetą ir kultūrą į Bažnyčią

Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Italijos katalikų studentų federaciją “Fuci” popiežiaus Pauliaus VI beatifikacijos proga. Paulius VI, Jonas Krikštytojas Montini, kurį popiežius sekmadienį iškels į Altorių ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Malda – ne tik prašymas ir dėkojimas, bet ir šlovinimas (+video)

Mes mokame prašyti, bet ne visi sugebame šlovinti Dievą, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šią dieną skaitomą šv. Pauliaus Laiško efeziečiams ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Ne „kosmetinis“ tikėjimas, bet konkreti artimo meilė (+video)

Mūsų krikščioniškas gyvenimas tai tik kosmetika, tik noras pasirodyti, ar tikras tikėjimas, liudijamas artimo meilės darbais? Popiežius pasiūlė, kad kiekvienas sąžinėje užduotume sau šį ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Bendroji audiencija. Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Š. m. spalio 17 d. Telšių vyskupijos Katedroje Telšiuose vyko permanentinis kunigų formacijos susirinkimas. Tą pačią dieną į Telšius iš visos Telšių vyskupijos rinkosi ...»


Lietuvos Katalikių Moterų Sąjunga, įsteigta 1994m., šiais metais švenčia gražų dvidešimties metų jubiliejų. Paminėti šį jubiliejų rinkosi ir Šiaulių katalikių moterų šv. Elžbietos ...»


Spalio 17 d. vakare Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo paminėtos monsinjoro Alfonso Svarinsko 60-osios kunigystės ...»


Spalio 15-ąją Kaune iškiliai ir džiugiai paminėtas katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ 25-erių metų jubiliejus. Šią dieną ganėtinai ilgam ir gražiam gyvavimo jubiliejui švęsti „Artumos“ redakcija ...»


Spalio 18 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

„Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tada pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising